Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Investigation of High School Students' Perceptions of Guidance Service Through Metaphors
(Investigation of High School Students' Perceptions of Guidance Service Through Metaphors )

Author : Davut Aydın    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 2019-3
Page : 265-278
115    118


Summary

Öğrencilere sunulan hizmetler her geçen gün gelişen ve değişen eğitim öğretim anlayışları ve öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmektedir. Öğrencilere sunulan bu hizmetlerden biri de rehberlik hizmetleridir (Halmatov, 2014). Bu araştırmada, 12. sınıf öğrencilerinin rehberlik servisine ilişkin metaforik algılarının saptanması ve bu algıların cinsiyet ve rehberlik servisine başvurma sıklığı değişkenlerine göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırmanın problemi “12.sınıf öğrencilerinin rehberlik servisine ilişkin metaforik algıları nasıldır?” şeklinde oluşturulmuştur. Bu araştırmada nitel bir araştırma modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunu Kırşehir’de dört farklı lisede 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında öğrenim gören 12. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Bu liseler rastgele örneklem seçimi ile seçilmiş olan liselerdir. Sorunların çözümü açısından rehberlik servisi kategorisine bakıldığında ise; Galaksi, sevgi yuvası, terapi, su, anne-baba, cankurtaran, gündoğumu gibi metaforların üretildiği görülmektedir. Rahatlatıcı olması açısından rehberlik servisi kategorisinde Güneş, huzur odası, ıssız gemi, gökyüzü gibi metaforların üretildiği görülmüştür. Kategoriler rehberlik servisine başvurma sıklığı açısından değerlendirildiğinde ise belirgin farklılıklar göze çarpmamakla birlikte hiç başvurmayan ve dönem içerisinde 1-3 arası başvuran öğrencilerin yoğunlaştığı kategoriler olduğu gözlenmiştir.Keywords
Rehberlik, Lise Öğrencileri, Metafor

Abstract

The services offered to the students are shaped in line with the needs of the students and the educational approaches that are developing and changing day by day. One of these services offered to students is guidance services (Halmatov, 2014). . In this study, it is aimed to determine the metaphorical perceptions of 12th grade students about the guidance service and to evaluate these perceptions according to gender and frequency of reference. For this purpose, the problem of the research is determined as How is the metaphorical perceptions of 12th grade students about guidance service? A qualitative research model was used in this research. The study group consisted of 12th grade students in four different high schools in Kırşehir in 2017-2018 academic year. These high schools are selected by random sample selection. Metaphors such as af galaxy, love nest, therapy, water, parental, lifeguard, sunrise are produced in the problem-oriented guidance service category. In order to be relaxing, metaphors such as sun, tranquility room, deserted ship and sky were produced in the guidance service category. When the categories in the study are evaluated in terms of frequency of referral to school guidance services, no significant differences are observed. However, it was observed that there were some categories of students who did not apply at all and applied to students in the period between 1-3.Keywords
Guidance, high school students, metaphorical perceptions

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone :+90 542 325 1923 Fax :+90 212 283 4808
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri