Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


World-known Preschool Education Models from the Perspectives of Pre-service Preschool Teachers
(World-known Preschool Education Models from the Perspectives of Pre-service Preschool Teachers )

Author : Emel Tok    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 2020-1
Page :
40    55


Summary

Araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmen adaylarının okul öncesi eğitim modelleri dersinde edindikleri deneyimlerini kendi eğitim anlayışlarına nasıl yansıttıklarını tespit etmektir. Araştırmada nitel araştırma deseni olan olgu bilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını Okul Öncesi Eğitimi Anabilim dalında eğitim alan 3. ve 4.sınıf öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmaya toplam 40 öğrenci katılmıştır. Konunun derinlemesine incelenmesini sağlamak için farklı ölçütler çerçevesinde 14 öğretmen adayı ile odak grup çalışması yapılmıştır. Araştırmada veriler öğretmen adaylarından yazılı dökümanlar ve görüşme kayıtları ile toplanmıştır. Verilerin analizi için fenomenolojik analiz tekniği kullanılmıştır. Elde edilen bulgularda; öğretmen adaylarının en çok Regio Emilia, Waldorf yaklaşımına dayalı görüşler bildirdikleri tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının modellere dayalı değerlendirmelerinde çocuk merkezli anlayışı temel aldıkları görülmüştür. Bu çerçevede şu başlıklar altında yanıtlar verdikleri görülmüştür: eğitimde çevrenin olanaklarından yararlanma, yaratıcı ifadelere imkân veren etkinlikler yapma, çocukların sosyal etkileşimlerini sağlama, yaparak yaşayarak öğrenme imkanları oluşturma, çocukların özgür seçimine dayalı ortamlar hazırlama, öğretmenin kendini geliştirmesine açık olma, çocuğun gelişimine destek olma.Keywords
okul öncesi eğitim modelleri, öğretmen adayları, Öğretmen eğitimi

Abstract

The purpose of the study is to find out how the preschool teacher candidates’ reflect their experience in as regards the preschool education models on their own understanding of education. The phenomenology as a qualitative research design was used in the study. The participants of the research were the 3rd and 4th class teacher candidates attending to the Preschool Education Department. A total of 40 students participated in the study. A focus group activity was held with 14 teacher candidates in the framework of different criteria for the purpose of in-depth examination of the topic. Data were collected from the teacher candidates by means of written documents and interview records in the course of the research. It was found that the teacher candidates expressed opinions mostly based on the Reggio Emilia, Waldorf approach. The phenomenological analysis technique was used for the purpose of data analysis. It was seen that the teacher candidates provided answers under the following titles in the framework of child-centered perspective during their assessments based on the models: making use of the opportunities provided by the environment, conducting activities that enable creative expressions, ensuring social interaction of children, providing the opportunities to learn by doing and experiencing, preparing environments based on the free choice of children, being open for self-development of teachers, and supporting the development of children.Keywords
preschool education models, pre-service preschool teachers, teacher education

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone : Fax :
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri