Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


The Causal Effect of Spiritual Leadership on Organizational Health in Educational Organizations
(The Causal Effect of Spiritual Leadership on Organizational Health in Educational Organizations )

Author : Ahmet Göçen   - Ragıp Terzi  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 2019-2
Page : 100-117
186    203


Summary

Ruhsal liderlik, işyeri ya da toplum açısından insanlığın aşkın ve metafiziksel doğasını ele alan son liderlik modelleri arasındadır. Örgütsel sağlık ise kurumun etkin işleyişine, problemlerle başa çıkmasına ve kurum içi değişiklikleri uygun şekilde yönetmesine vurgu yapan bir olgudur. Her iki olgunun da okullarda liderler ve öğretmenler tarafından eşgüdümlenmesi çalışanlar ve kurum için daha iyi sonuçlar doğurabilir. Bu bağlamda, bu çalışma öğretmen algılarına göre ruhsal liderlik ile örgütsel sağlık arasındaki nedensel ilişkiyi incelemek üzere kurgulanmıştır. Bu nicel çalışmaya katılanların sayısı uygun örnekleme göre seçilen 298 öğretmendir. Çalışmada veriler ruhsal liderlik ve örgütsel sağlık ile ilgili ölçekler yoluyla toplanmıştır. Yapılar arasındaki ilişki AMOS üzerinden Yapısal Eşitlik Modellemesi ile test edilmiştir. Sonuçlar, ruhsal liderliğin örgütsel sağlık üzerinde önemli bir etkisi olduğunu göstermektedir.Keywords
Ruhsal Liderlik, Örgütsel Sağlık, Yapısal Eşitlik Modellemesi, Okullar, Öğretmenler

Abstract

Spiritual leadership is among the latest leadership types for the workplace or community, which addresses transcendental and metaphysical nature within human being. Organizational health refers to the ability of organization in effective functioning, coping with problems and managing changes in appropriate manner. Integration of both concepts in schools by the leaders and teachers can lead to better outcomes for them and organization. In this regard, this study has been structured to examine the causal relationship between spiritual leadership and organizational health according to teachers’ perceptions. The number of participants in this quantitative study is 298 teachers selected in line with convenience sampling. The data were collected through surveys on spiritual leadership and organizational health. The relationship between the constructs was tested through Structural Equation Modeling with software AMOS. The findings demonstrate that spiritual leadership has a significant impact on organizational health.Keywords
Spiritual Leadership, Organizational Health, Structural Equation Modeling, Schools, Teachers

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone : Fax :
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri