Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Historical Imagination Skills of Preschool Children as Reflected in Their Clay Works
(Historical Imagination Skills of Preschool Children as Reflected in Their Clay Works )

Author : Kibar Aktın    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 2019-3
Page : 87-104
201    282


Summary

Bu çalışma, okul öncesi çocukların tarihsel düşünme süreçlerinde imgelem becerilerini nasıl işe koştuklarını ve bu yolla geçmişi nasıl kurguladıklarını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırma 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılının bahar döneminde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu Sinop’ta bir merkez anaokulunda öğrenim gören beş ile altı yaş grubundaki on iki çocuktan oluşmuştur. Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi ve ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Araştırmanın veri kaynakları çocukların kil ile modelledikleri ürünler, çocuklarla yapılan yapılandırılmamış görüşme kayıtları ve araştırmacının katılımcı gözlemci notlarından oluşmuştur. Kille yapılmış ürünler nitel araştırma yöntemi kapsamında Fines’in tarihsel imgeleme kategorisi temel alınarak, görüşme sonuçları ve katılımcı gözlemci notları ile desteklenerek araştırma soruları çerçevesinde betimsel olarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre çocukların geçmiş yaşamı temsil eden sosyo-kültürel unsurlar arasından en çok çatal, kaşık ve tabak gibi objeleri kille modelledikleri tespit edilmiştir. Çocukların modelledikleri bu ürünlerin genel olarak günlük yaşamlarında ve/ya da müzede gerçekleştirilen etkinlikler ile deneyimledikleri objeler olduğu belirlenmiştir. Çocukların bu objeleri hayali bir kurgu içerisinde, fantastik öğelerden ziyade dinamik imgelemlerini işe koşarak gerçek kullanım amaçlarına uygun, tarihsel bağlama uyumlu bir anlatı içerisinde sundukları görülmüştür. Fakat çocukların çok fazla deneyim sahibi olmadıkları bazı objeleri imgelerken kavram değiştirdikleri, bazı yönlerden tarihsel gerçeklikten uzaklaşıp anakronik düşünme sorunlarıyla karşılaştıları sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Tarihsel İmgelem, Tarihsel Bağlam, Okul Öncesi Eğitimi, Kille Modelleme Çalışmaları

Abstract

This study was carried out to determine how pre-school children worked their imagination skills in historical thinking processes and how they constructed the past in this way. This qualitative study was designed as a case study. The research was conducted in the spring term of the school year of 2015-2016. The study group of the research consisted of twelve children in the age group of five and six studying in a kindergarten in central Sinop, Turkey. The participants of this study were selected using convenience and criterion sampling of purposive sampling method. The data of this study were derived from the products that children modeled with clay, unstructured interview records conducted with children and participant observer notes of the researcher. Within the scope of the qualitative research method, the clay products that formed the data of the research were analysed descriptively within the frame of research questions, based on Fines’s historical imagination category, and by being supported with interview results and participant observer notes. As for the results of the research, children were observed to model with clay such objects as forks, spoons, dishes, fewer cooking cauldrons, egg pans and egg the most from among sociocultural elements that represented the past. The products that children modelled with clay were objects which they experienced generally in their daily lives and/or during museum activities. It was evident that children present these objects in imaginary fiction, rather than fantastic elements, and present their dynamic imagery in a narrative context compatible with their real purpose. But it was observed that they detach themselves from historical reality in some ways and suffered problems of thinking anachronically by changing concepts when they were imagining some objects with which they did not have much experience.Keywords
Historical Imagination, Historical Context, Preschool Education, Modeling Studies With Clay

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone : Fax :
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri