Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Correlation Between Global Citizenship and Sustainable Development Awareness Levels of Pre-Service Teachers
(Correlation Between Global Citizenship and Sustainable Development Awareness Levels of Pre-Service Teachers )

Author : Birol Bulut    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 2019-3
Page : 279-293
108    186


Summary

Bu çalışmanın amacı sosyal bilgiler öğretmen adaylarının küresel vatandaşlık ve sürdürülebilir kalkınma farkındalık düzeylerinin cinsiyet ve bulundukları sınıf değişkenine göre farklılıklarını ve benzerliklerini ortaya koymaktır. Ayrıca katılımcılardan elde edilen veriler dikkate alınarak küresel vatandaşlık algısının sürdürülebilir kalkınma farkındalığına etkisi araştırılmıştır. Araştırmada betimsel model kapsamında genel tarama modellerinden biri olan ilişkisel model kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Türkiye’deki iki üniversitenin sosyal bilgiler öğretmenliği bölümlerinde okuyan 387 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Türel (2010) tarafından geliştirilen “Sürdürülebilir Kalkınma Farkındalığı Ölçme” ölçeği ve Morais ve Ogden (2011) tarafından geliştirilen Şahin ve Çermik (2014) tarafından Türkçeye uyarlanan Küresel Vatandaşlık Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre kadınların sürdürülebilir kalkınma ve küresel vatandaşlık düzeylerinin erkeklere oranla daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca bulundukları sınıfa göre yapılan analiz sonuçlarına göre 4.sınıfa doğru hem küresel vatandaşlık hem de sürdürülebilir kalkınma farkındalık düzeylerinin arttığı görülmüştür. Katılımcılardan elde edilen veriler üzerinde yapılan korelasyon analizinde ise katılımcıların sürdürülebilir kalkınma ile sürdürülebilir kalkınma farkındalık düzeyleri arasında bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Küresel vatandaşlık ölçeğinden alınan puanlarla sürdürülebilir kalkınma farkındalık düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan Pearson Çarpım Moment Korelasyon analizi sonucunda puanlar arasında istatistiksel açıdan p<.05 düzeyinde pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır (r=-.373; p<.05). Yani küresel vatandaşlık düzeyleri yüksek olan bireylerin sürdürülebilir kalkınma düzeylerinin de yüksek olduğu görülmüştür.Keywords
Küresel Vatandaşlık, Sürdürülebilir Kalkınma, Öğretmen Adayları

Abstract

The present study aimed to determine the differences and similarities between global citizenship and sustainable development awareness levels pre-service social studies teachers based on gender and grade variables. Also, the effect of global citizenship perceptions on sustainable development awareness was investigated based on the data collected in the study. Relational model, one of the general screening models in descriptive analysis, was used in the study. The study sample included 387 pre-service teachers attending the social studies teaching departments in two universities in Turkey. Sustainable Development Awareness Scale developed by Türel (2010) and Global Citizenship Scale, developed by Morais and Ogden (2011) and adapted to Turkish by Şahin and Çermik (2014) were used as data collection instruments. Study findings demonstrated that the sustainable development awareness and global citizenship levels of females were higher when compared to male students. Furthermore, the analysis conducted based on the grade level of the students demonstrated that both global citizenship and sustainable development awareness levels increased towards the senior year. Based on the results of the correlation analysis conducted on data collected from the participants, it was determined that there was a correlation between sustainable development awareness levels of the participants and sustainable development. Pearson Product Moment Correlation analysis conducted to determine the correlation between global citizenship scores and sustainable development awareness levels revealed a statistically significant positive correlation between the scores (p <.05). In other words, individuals with high global citizenship levels had high sustainable development awareness.Keywords
Global Citizenship, Sustainable Development, Pre-Service Teachers

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone :+90 542 325 1923 Fax :+90 212 283 4808
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri