Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


The Effects of Creative Drama-Based Sensory Integration Training Program on Preschool Children's Self-Regulating Skills and Visual Perceptions
(The Effects of Creative Drama-Based Sensory Integration Training Program on Preschool Children's Self-Regulating Skills and Visual Perceptions )

Author : Hülya Torun Yeterge   - Vesile Yıldız Demirtaş - Umut Haydar Coşkun - Gülser Vardarcı Kacar  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 2019-5
Page : 73-91
267    172


Summary

Sanat, geçmişten günümüze eğitim sürecinin önemli bir parçası olmayı sürdürmekte, öğrencilerin problem çözme ve sosyal uyum gibi yeni yetiler kazanmalarını kolaylaştırmaktadır (Bautista, vd., 2018; Gadsden, 2008). Tüm sanat dalları ile ilişkisi olan, oyun ve tiyatronun yeni bir bakış açısıyla değerlendirildiği yaratıcı drama da farklı yaş gruplarında ve farklı akademik alanlarda etkili olduğu bildirilmiş ve pek çok duyuya hitap ettiğinden günümüzde de eğitim sisteminin önemli bir parçası haline gelmiştir (Adıgüzel, 2006; Annarella, 1992; Mages, 2008; Pinciotti, 1993). Duyusal bütünleme, duyularımızdan gelen bilginin beyin tarafından organize edilerek bir amaca yönelik kullanılması olarak tanımlanır ve en basit becerilerden, günlük yaşam becerileri ve okul için gerekli olan okuma, yazma ve aritmetik beceriler gibi karmaşık becerilerin doğru bir şekilde gelişmesini sağlamaktadır (Ayres ve Robbins, 2005). Bu sebeple öğrenme ortamlarının öğrencilerin duyularını bütünleme becerilerini destekleyici olmaları çok önemlidir (Zimmerman, 2002).Bu veriler ışığında amacımız duyu bütünleme etkinliklerinden oluşan yaratıcı drama oturumlarının uygulandığı okul öncesi çocuklarındaki görsel algı ve öz-düzenleme becerilerindeki farklılığı araştırmaktır. Araştırmada ön test-son test, deney ve kontrol gruplu yarı-deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma kapsamında 10 oturum boyunca duyu bütünleme etkinliklerinden oluşan yaratıcı drama atölyeleri gerçekleştirilmiştir. Katılımcıları 2018-2019 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitimine devam eden 5 yaş grubundaki 34 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada öz-düzenleme gözlem formu, frostig görsel algı testi kullanılmıştır. Ayrıca çalışmanın sosyal geçerliğini belirleyebilmek amacıyla çocuklara, ailelere ve öğretmenlere yönelik yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Ön-test, son-test ve izleme oturumlarında elde edilen veriler SPSS 23.0 paket programına aktarılıp incelenmiş, son testlerde deney ve kontrol grubu arasında deney grubu lehine manidar farklılık gözlenmiştir.Keywords
Duyu Bütünleme, Yaratıcı Drama, Görsel Algı, Öz-Düzenleme Becerisi

Abstract

Art continues to be an important part of the educational process from past to present, facilitating students to acquire new skills such as problem-solving and social cohesion (Bautista, et al., 2018; Gadsden, 2008). Creative drama, which has a relationship with all branches of art and the play and theater is evaluated with a new perspective, has been reported to be effective in different age groups and different academic areas and has become an important part of the educational system since it addresses many senses (Adıgüzel, 2006; Annarella, 2006). 1992; Mages, 2008; Pinciotti, 1993). Sensory integration is defined by processing and using the information comes from our senses by our brain in a purposeful way, provides the proper development of the basic to the complex skills such as daily living skills, and the skills necessary for academic learning such as reading, writing and arithmetic skills (Ayres ve Robbins, 2005). For this reason, it is very important that learning environments support students' ability to integrate their senses (Zimmerman, 2002). In the light of these data, our aim was to investigate the differences in visual perception and self-regulation skills of preschool children with creative drama sessions consisting of sensory integration activities. In this study, pre-test-posttest, quasi-experimental design with control and control group was used. Within the scope of the research, creative drama workshops consisting of sensory integration activities were carried out for 10 sessions. The participants consisted of 34 students in the 5-year-old age group in the 2018-2019 academic year. Self-regulation observation form, frostig visual perception test was used in the study. In addition, semi-structured interview forms for children, families and teachers were used to determine the social validity of the study. Data obtained from pre-test, post-test and monitoring sessions were transferred to SPSS 23.0 package program, and there was a significant difference between the experimental and control groups.Keywords
Sensory Integration, Creative Drama, visual perception, Self-regulation observation

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone : Fax :
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri