Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Relationship of Phubbing, a Behavioral Problem, with Assertiveness and Passiveness: A Study On Adolescents
(Relationship of Phubbing, a Behavioral Problem, with Assertiveness and Passiveness: A Study On Adolescents )

Author : İzzet Parmaksız    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 2019-3
Page : 34-45
217    481


Summary

Bu araştırmada ergenlerin güvengenlik ve çekingenlik özelliklerinin sosyotelizm davranışını yordayıp yordamadığını incelemek amaçlanmıştır. Bu araştırma, 2018-2019 eğitim öğretim yılı I. döneminde Orta Anadolu’da bir ildeki 3 farklı lisede öğrenim gören 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ile yürütülmüştür. Araştırmaya 430 kız ve 204 erkek olmak üzere toplamda 634 öğrenci katılmıştır. Araştırmanın verileri Sosyotelizm Ölçeği, Kendini Belirleme Ölçeği ve araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde ikili değişkenler için t-testi, çoklu değişkenler için tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırmada öğrencilerin güvengenliklerinin sosyotelizmi yordayıp yordamadığı hiyerarşik regresyon analizi ile belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre cinsiyetin ve okul türünün sosyotelizm üzerinde etkili olmadığı; fakat kullanılan telefonun akıllı telefon olup olmamasının sosyotelizm üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Sosyotelizm güvengenlik ile negatif yönlü, çekingenlik ile pozitif yönlü anlamlı bir ilişkiye sahiptir. Araştırmada hem güvengenliğin hem de çekingenliğin sosyotelizmin anlamlı yodayıcısı olduğu saptanmıştır. Sosyotelizm davranışını açıklamada güvengenlik, çekingenlik ve kullanılan telefon etkilidir.Keywords
Güvengenlik, Çekingenlik, Sosyotelizm, Telefon

Abstract

In this study, it was aimed to examine whether or not adolescents’ assertiveness and avoidance predicted phubbing behavior. This study was conducted with 9th, 10th, 11th, and 12th grade students in 3 different high schools in a province in Central Anatolia in the first period of 2018-2019 academic year. A total of 634 students, 430 girls and 204 boys participated in the study. The data were collected using by Phubbing Scale, The Assertiveness Scale and personal information form developed by the researcher. For data analysis, t-test was employed for binary variables, and one-way anova for multiple variables. Whether or not students' assertiveness and avoidance predicted phubbing behavior was determining by hierarchical regression analysis. The study findings revealed that gender and type of school did not have an effect on their phubbing behaviors. However, the fact that the telephone used was a smart phone was effective on phubbing behaviors. There was a negative significant relationship between assertiveness and phubbing. There was a positive significant relationship between avoidance and phubbing. In this study, it was determined that both assertiveness and avoidance were significant predictor of phubbing. The assertiveness, avoidance and the telephone used are effective in explaining the phubbing behavior.Keywords
Assertiveness, Avoidance, Phubbing, Smartphone

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone : Fax :
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri