Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


An Original Dynamic Questioning System: DinaSoruS
(An Original Dynamic Questioning System: DinaSoruS )

Author : Mustafa Doğan   - Erol Karakırık  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 4
Page : 107-125
229    578


Summary

Bilgisayar ve İnternet erişiminin yaygınlaşmasıyla, bilgisayar tabanlı değerlendirme sistemleri eğitimde daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başlamıştır. Bu alanda yapılan çalışmalarda öğrencilerin kişisel becerilerine özel testler hazırlanmasını hedefleyen uyarlanabilir test sistemleri ve aynı soru kalıbından farklı sorular üretebilmeyi hedefleyen dinamik soru üretme sistemleri öne çıkmaktadır. Bu çalışmada kendine özgü bir soru hazırlama diline sahip ve aynı soru tipinden dinamik olarak farklı sorular üretme kapasitesine sahip prototip bir dinamik soru üretme sistemi (DinaSoruS) geliştirilmiştir. Dinamik bir değerlendirme sisteminin etkinliğini belirleyen en temel unsurun aynı soru kalıbından farklı sorular üretebilme kapasitesi olduğu söylenebilir. Mevcut dinamik soru üreten sistemler incelendiğinde, büyük bir kısmının soru metninde kısıtlı ölçüde dinamik değişiklikler yapabildiği görülmektedir. DinaSoruS sistemi aynı soru kalıbındaki matematik soru metinlerinde büyük değişiklikler yapabilecek bir soru hazırlama dili temel alınarak tasarlanmıştır. Sistem tanımlı değişkenler ve fonksiyonlar yardımıyla soru metinlerdeki birçok unsuru (değer, resim, fonksiyon, grafik vesaire) dinamik olarak değiştirerek faklı sorular üretebilecek kapasitedir. Ayrıca sistem dinamik olarak matematiksel önermeler şeklinde birbirinden bağımsız olarak girilen soruları birleştirerek çoktan seçmeli veya doğru yanlış soru tipinde sorular hazırlayabilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan 5. Sınıf matematik kazanım testlerinden biri sisteme uyarlanarak dinamik olarak iki farklı test üretilmiş ve sistemin etkinliği okullarda test edilmiştir. DinaSoruS sisteminin etkin ve doğru bir şekilde çalıştığını teyit eden uygulama çalışmasının bulguları sunulmuş ve DinaSoruS sisteminin ölçme ve değerlendirmeye sunacağı olası katkılar tartışılmıştır.Keywords
Matematik Eğitimi •Online değerlendirme •dinamik soru üretme •matematik test soruları

Abstract

With the widespread use of computer and Internet access, computer based assessment systems have become more widely used in education. Adaptive testing systems aimed at preparing students' personalized skills in this field of study and dynamic question generation systems aimed at producing different questions from the same question stand out. In this study, we have developed a prototype dynamic question generation system (DinaSoruS) which has a language for preparing a unique question and has the capacity to produce different questions dynamically from the same question type. It can be said that the basic element determining the effectiveness of a dynamic evaluation system is the capacity to produce different questions from the same question table. When the existing dynamic question generating systems are examined, it is seen that a large part of the question text can make dynamic changes in a limited extent. The DinaSoruS system is based on a question-lingual language that can make major changes in the mathematical question texts of the same question type. With the aid of system defined variables and functions, it is the capacity to produce many different questions by dynamically changing many elements (values, pictures, functions, graphics, etc.) in question texts. In addition, the system can dynamically prepare questions in the form of multiple choice or correct wrong question by combining the questions entered independently in the form of mathematical proposals. One of the 5th grade mathematics acquisition tests prepared by the Ministry of National Education (MONE) was adapted to the system and two different tests were produced dynamically and the effectiveness of the system was tested in the schools. The findings of the implementation study confirming that the DinaSoruS system works effectively and correctly have been presented and the possible contributions of the DinaSoruS system to measurement and evaluation have been discussed.Keywords
Mathematics Education • Online evaluation • Dynamic question generation • Mathematics test questions

Advanced Search


Announcements


Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone :+90 542 325 1923 Fax :+90 212 283 4808
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri