Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Perceptions of Classroom Teachers about Traditional Children’s Games
(Perceptions of Classroom Teachers about Traditional Children’s Games )

Author : Eyüp Bozkurt    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 2019-4
Page : 277-295
206    225


Summary

Çocuk ve oyun yaşamın vazgeçilmez bir bütünüdür. Oyun yapısı gereği çocuğu eğlendirir ve keyifli zamanlar geçirmesini sağlar. Oyun, çocuğu eğlendirirken aynı zamanda fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden de gelişmesini sağlar. Oyun sayesinde çocuk çevresi ile etkileşim halindedir. Bu etkileşim çocuk da iletişim becerilerini, işbirliğini ve kültürel aktarımları sağlar. Kültürel aktarımları sağlamada en önemli oyunlar geleneksel çocuk oyunlarıdır. Çünkü bu oyunlar yapısı gereği bünyesinden geçmişin izlerini taşır. Geleneksel oyunlar sayesinde kültürel öğeler nesillerden nesillere aktarılır ve kuşaklar arası paylaşımın önün açar. Aynı zamanda geleneksel çocuk oyunları sınıf ortamında uygulandığı zaman çocukların akademik başarıları da birçok yönden olumlu etkilenmektedir. Bu araştırma sınıf öğretmenlerinin geleneksel çocuk oyunlarına ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Sınıf Öğretmenlerinin Geleneksel Çocuk Oyunlarına ilişkin görüşlerinin incelenmesini hedefleyen bu araştırma tarama modelinde olup betimsel bir nitelik arz etmektedir. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılında Elazığ ilinde görev yapan 150 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda elde edilen verileri çözümlenmesinde “aritmetik ortalama”. “yüzde” ve “frekans” kullanılmıştır. Öğretmen görüşlerinin, demografik verilere dayalı değişkenlerden etkilenme derecesi de bağımsız gruplar t testi ve anova ile test edilmiştir. Yapılan araştırma sonucuna göre öğretmenler geleneksel çocuk oyunlarının büyük ve küçük kas gelişimine olumlu katkı sağladığını ve çocuğun sosyalleşmesini sağladığını ifade etmişlerdir. Araştırmaya katılan öğretmenler geleneksel çocuk oyunları ile birlikte kullanılan tekerleme, kısa hikâye ve şarkıların dil ve zekâ gelişimine olumlu katkı sağladığını belirtmişlerdir. Ayrıca araştırmaya katılan öğretmenler sanal oyunların çocukları hapsettiği günümüz dünyasında geleneksel çocuk oyunlarına ihtiyaç duyulduğunu ifade etmişlerdir.Keywords
Çocuk Oyunları, Geleneksel Çocuk Oyunları, Çocuk ve Oyun

Abstract

Children and games are an irreplaceable whole of life. Games, by their nature, entertain children and enable them to have a pleasant time. Games also enable children to develop physically, psychologically and socially while entertaining them. Through games, children interact with their environment. This interaction facilitates communication skills, cooperation and cultural transfer in children. The most important games in cultural transfer are traditional children’s games. This is because these games, by their nature, carry the traces of the past within. Through traditional games, cultural elements are transferred from generation to generation and they facilitate intergenerational sharing. Additionally, when traditional children’s games are practiced in classroom environments, the academic successes of children are also affected positively in many aspects. This study was conducted with the aim of determining the perceptions of classroom teachers about traditional children’s games. This study, which aimed to investigate the perceptions of classroom teachers about traditional children’s games, constitutes a survey model and is of descriptive quality. The study group in the study consists of 150 classroom teachers, who served in the city of Elazığ during the 2017-2018 education period. In the analysis of the obtained data as a result of the study, “arithmetic means”, “percentage” and “frequency” analyses were used. Independent samples t-test and ANOVA tests were used to determine the degree by which the teachers’ perceptions were influenced depending on the demographic variables. According to the results of the research conducted, the teachers stated that traditional children’s games contributed to the big and small muscle developments positive and enabled children to socialize. The teachers who participated in the study stated that the tongue twisters, short stories and songs used with the traditional children’s games contributed to the language and intelligence development positively. Furthermore, the participating teachers in the study stated that virtual games imprisoned children and traditional children’s games are needed in today’s world.Keywords
Children’s Games, Traditional Children’s Games, Children and Games

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone : Fax :
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri