Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


An Analysis of the Cognitive Structures of Visual Arts Preservice Teachers related to Primary and Secondary Colors through Concept Map
(An Analysis of the Cognitive Structures of Visual Arts Preservice Teachers related to Primary and Secondary Colors through Concept Map )

Author : Fatih Karip    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 2019-5
Page : 134-145
107    165


Summary

Bu çalışma, görsel sanatlar öğretmen adaylarının ana ve ara renklere yönelik bilişsel yapılarının kavram haritası oluşturularak incelenmesini amaçlamaktadır. Çalışma nitel veriler ile yürütülmüştür. Çalışmanın örneklemini Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 171 görsel sanatlar öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak bağımsız kelime ilişkilendirme testi kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Görsel sanatlar öğretmen adaylarının ana ve ara renklere yönelik bilişsel yapıları kavram haritası çizilerek elde edilmiştir. Buna göre renklerin belirgin niteliği rengi olan çeşitli nesneleri ve farklı renklerin birbirinden farklı duyguları ifade ettiği ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada kırmızı diğer bütün ana ve ara renkler ile en fazla ilişki içerisinde bulunan renk olduğu, Sıcak renkler kendi aralarında; soğuk renkler ise kendi aralarında daha fazla ilişki içerisinde olduğu ortaya çıkmıştır. Tüm renkler için kullanılan ortak kavramın mutluluk olduğu ortaya çıkmıştır.Keywords
Öğretmen Adayları, Kelime İlişkilendirme Testi, ana renk ara renk.

Abstract

This study aims to analyze the cognitive structures of visual arts preservice teachers related to primary and secondary colors by creating a concept map. The study was carried out with qualitative data. The sample of the study consisted of 171 visual arts preservice teachers studying at Faculty of Education, Ağrı İbrahim Çeçen University. Independent word association test was used as data collection tool. The data were analyzed by content analysis method. Visual arts preservice teachers' cognitive structures related to primary and secondary colors were obtained by drawing a concept map. According to this, it was revealed that the colors express various objects with distinctive colors and different colors express different emotions. In this study, it was determined that red is the color that is most related to all other primary and secondary colors; warm colors are more interrelated among themselves and cool colors among themselves, as well. It was determined that the common concept used for all colors is happiness.Keywords
Art, Preservice Teachers, Word Association Test, Primary Color, Secondary Color.

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone : Fax :
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri