Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


A Research about the Effect of the Mathematical Literacy Level of Secondary School Students on Their Mathematical Success
(A Research about the Effect of the Mathematical Literacy Level of Secondary School Students on Their Mathematical Success )

Author : Ebru Kükey   - Tayfun Tutak - Mustafa Aydoğdu  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 2019-5
Page : 178-188
118    155


Summary

Bu çalışma ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin matematik okuryazarlık düzeylerini belirlemek ve matematik okuryazarlığı ile matematik başarısı arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır. Ayrıca öğrencilerin matematik okuryazarlık düzeylerinin matematik başarılarını ne düzeyde yordadığı da incelenmiştir. Bu kapsamda çalışma, ilişkisel tarama modeli olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın örneklemini ortaokul 8. sınıfında öğrenim gören 334 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verileri “Matematik Okuryazarlığı Ölçeği” ve “Matematik Başarı Testi” aracılığıyla elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizi sonucunda, ortaokul öğrencilerinin genel olarak matematik okuryazarlık düzeylerinin orta seviyede olduğu belirlenmiştir. Matematik okuryazarlığı ölçeğinin alt boyutları dikkate alındığında ise ilişki kurma ile araştırma ve yorumlama boyutlarının orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında buluş/ispat boyutunun düşük düzeyde ve görsellik boyutunun ise yüksek düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Matematik okuryazarlığı ile matematik başarısı arasındaki ilişki incelendiğinde, pozitif yönde yüksek düzeyde bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Bu durum öğrencilerin matematik okuryazarlık düzeylerinin matematik başarısı için önemli bir değişken olduğu şeklinde yorumlanabilir. Matematik okuryazarlığının matematik başarısını yordama düzeyi incelendiğinde ise matematik okuryazarlığının matematik başarısının %73’ini açıkladığı sonucuna ulaşılmıştır. Buradan matematik okuryazarlık seviyesinin matematik başarısını arttırmada önemli bir etken olduğu ifade edilebilir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda öğrencilerin matematikte başarılı olmaları için durumlar arasında ilişki kurmalarının, farklı bilgiler üretmelerinin ve elde ettikleri bilgileri kullanmalarının oldukça etkili olacağı söylenebilir.Keywords
Okuryazarlık, Matematik Okuryazarlığı, Matematik Okuryazarlığı Ölçeği, Matematik Başarısı, Ortaokul Öğrencileri

Abstract

This study was done with the aim of identifying the Mathematical Literacy Level of students from 8 grades of Secondary School and examining the correlation between mathematical literacy and mathematical success. It also explored how much the effect of the mathematical literacy level of secondary school students on their mathematical success is. Within this framework, the study was designed as correlational survey model. In the questionnaire of the study, there were 334 students from 8 grades of secondary school. “Mathematical Literacy Scale” and “Mathematical Success Test” were used for getting research data. As a result of data analysis, it was determined that mathematical literacy level of secondary school students were, in general, midlevel. When considered the sub-dimension of mathematical literacy scale, it was confirmed that the dimensions of the correlation, research and comment were midlevel. While the discovery-proof level was low, the visiualty dimension was high level. In terms of the relation between mathematical literacy and mathematical success, there was a positive high level relation. This situation can be interpreted as mathematical literacy is important for mathematical success of the students. When the predictive level of mathematical literacy for mathematical success was examined, it was seen that mathematical literacy expressed 73% of mathematical success. So it can be concluded that the level of mathematical literacy is an important factor for Mathematical Success, and In line with the results, if students correlate between the situations, produce different data and use these data, they can be successful in maths.Keywords
Literacy, mathematical literacy, mathematical literacy scale, mathematical success, secondary school students

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone : Fax :
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri