Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Development of the Attitude Scale for Art History Courses
(Development of the Attitude Scale for Art History Courses )

Author : Çağatay Akengin   - Abdülmecit Adam  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 2019-5
Page : 287-303
142    271


Summary

Toplum olarak, sanat eğitimi veren programlarda ağırlıklı olarak uygulama derslerle yürütülüyor algısı, bu eğitim programları içinde yürütülen sanat tarihi derslerine karşı bakışı etkileyebilmektedir. Fakat sanat eğitimi programları sadece uygulama ağırlıklı eğitimden yana değildir. Uygulama derslerinin içinde üretilen çalışmaların varlığını açıklayan ve yorumlayan sanat tarihi gibi teorik derslerin varlığı da mevcuttur. Bu çalışmada, sanat programlarını okuyan öğrencilerin almış oldukları sanat tarihi derslerine yönelik yaklaşımlarını belirlemek için bir tutum ölçeği geliştirilmesi amaçlanmıştır. Ölçek geliştirilirken var olan ölçekler incelenmiş ve alanında uzman kişilerin görüşleri alınmıştır. Ayrıca araştırmacı ilgili bölümlerde verilen sanat tarihi derslerine girip dersi alan öğrencileri gözlemlemiş ve öğrencilerin sanat tarihi derslerine yönelik tutumlarını not etmiştir. Bu doğrultuda 33’ü olumlu, 33’ü olumsuz olmak üzere toplamda 66 maddenin olduğu bir madde havuzu oluşturulmuştur. Ölçeğin kapsam geçerliği için alanında uzman 5 kişinin görüşleri alınmıştır. Taslak ölçek, 91 ‘si erkek, 215’ü kız olmak üzere toplamda 306 kişiye uygulanarak geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. Ölçeği boyutlandırmak için açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonrasında ölçeğin 6 farklı boyut aldığı gözlenmiştir. Açımlayıcı faktör analizinden sonra oluşturulan 66 maddelik taslağın 23 maddesi atılmış geriye 23’ü pozitif köklü, 20’si negatif köklü olmak üzere, toplamda 43 madde kalmıştır. Ölçeğin Kaiser Meyer Olkin değeri 0,950, Bartlett’s Testi değeri ise 7919,183 şeklinde tespit edilmiştir. Ölçeğin güvenirlik katsayısına ilişkin Cronbach’s alpha değeri 0,960’tır. Ayrıca doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğe ilişkin elde edilen değerler kabul edilebilir olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak geliştirilen bu ölçek sanat programlarında öğrenim gören öğrencilerin sanat tarihi derslerine yönelik tutumlarını ölçmek için kullanılabilir.Keywords
Sanat tarihi eğitimi, tutum, tutum ölçeği

Abstract

In the society, the perception that the arts education programs are mainly carried out by the practice courses. This may affect the view of the art history courses carried out within the educational programs. However, arts education programs are not only for practical training. There are also theoretical courses such as art history which explain the existence of objects produced within the practice courses and aim to interpret them. The aim of this study is to prepare an attitude scale in order to determine the attitude of the students studying art programs towards the art history courses they have taken. During the development of the scale used in this study, scales in the literature were examined and then expert opinion was used. In addition, the researchers observed the students taking art history courses and noted the students' attitudes towards art history lessons. Finally a pool of 66 items including 33 positive and 33 negative was created. The comments of 5 experts were received regarding the validity of the scale. The final version of the scale were administered to 306 participants in total, of whom 91 were male and 215 were female. Exploratory factor analysis is used in the dimensioning of the scale . The results of exploratory factor analysis revealed the existance of 6 structures in the scale. 23 of the 66 items in the item pool were discarded after exploratory factor analysis. As a result, the value of Kaiser-Meyer-Olkin is 0.950, Barlet’s value is 7919.183 and Cronbach alpha coefficient is 0.960 for the reliability. The results of confirmatory factor analyses indicated acceptable levels of goodness of fit indexes regarding the scale. It can be concluded that scale developed in this study can be used to measure the attitudes of art students to their art history classes.Keywords
Art history education, attitude, attitude scale

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone : Fax :
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri