Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


The Effect of Art Criticism Activities on The Creativity And Motivation of Secondary School Students
(The Effect of Art Criticism Activities on The Creativity And Motivation of Secondary School Students )

Author : Selma Taşkesen   - Mehtap Uludağ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 2020-1
Page :
35    67


Summary

Bu araştırma ortaokul öğrencilerinin sanat eleştirisi etkinlikleri kapsamında eleştirel düşünme becerilerinin yaratıcılık düzeylerine ve motivasyonlarına etkisinin tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma grubu Erzincan ili merkezindeki bir Ortaokulda 6. Sınıf seviyesindeki 40 (13 erkek/ 27 kız) öğrenciden oluşmuştur. Öğrenciler basit tesadüfi örnekleme yoluyla seçilmiştir. Bu araştırmada yöntem olarak karma desenden faydalanılarak nitel, nicel çözümleme yapılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak “Resim Değerlendirme Formu” ve “Görüşme Formu” kullanılmıştır. Çalışmanın nicel bulgularına göre; Öğrencilerin eleştirel düşünme boyutunda yaratıcı yorumlamalarının orta düzeyde olduğu, cinsiyete göre farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Çalışmanın nitel verilerine göre çalışmanın öğrencilerin motivasyonlarını olumlu etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Sanat eleştrisi, Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık, Motivasyon

Abstract

In this research, it was aimed to determine the effect of critical thinking skills on secondary school students' creativity levels and motivation within the scope of art criticism activities. The study group consisted of 40 (13 male/27 female) students at 6th class level in a secondary school of Erzincan city centre. The students were chosen with simple random sampling. The mixed research pattern was applied as the method and qualitative and quantitative analysis were used. The “Painting Assessment Form” and “Interview Form” were used as the data collection tools. According to the quantitative results of the research, it was found that the creative interpretations of the students in terms of the critical thinking dimension were moderate and demonstrated no difference according to gender. According to qualitative data, it was found that the activity affected the students’ motivations positively.Keywords
Art criticism, Critical Thinking, Creativity, Motivation

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone : Fax :
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri