Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


An Exercise Regarding Values Education with An Authentic Learning Approach
(An Exercise Regarding Values Education with An Authentic Learning Approach )

Author : Hüseyin Köksal    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 2019-4
Page : 311-329
113    192


Summary

Değer eğitiminde otantik öğrenme yaklaşımının ilkeleri çerçevesinde yapılandırılmış bir durum, öğrencilerin değer kazanmalarına katkıda bulunabilmektedir. Bu çalışmada ailenin değer kazanımına katkısı ele alınmıştır. Nitel bir çalışmadır. Gazi Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı 1. Sınıf öğrencileri ve annelerinin katılımı ile gerçekleşmiştir. 45 öğrenci çalışmaya katılmıştır. Çalışmada, öğrenciler annelerinden kendilerine bir kazak örmelerini istemişlerdir. Öğrenciler, anneleriyle aralarında geçen diyalogları ve daha sonra yaşadıklarını not etmişlerdir. Belirlenen tarihte annelerinin ördüğü kıyafetleri (kazak, kaşkol, şapka ve eldiven) giyerek okula gelmişlerdir. Kıyafetin kendisi, annelerinin verdiği emek, giyerken hissettikleri konularında sınıfta tartışmışlardır. Ardından, 35 öğrenci, kıyafetlerinin örülme süresinde ve bittikten sonra giydiklerinde neler hissettiklerini ve düşündüklerini yazılı olarak ifade etmişlerdir. Öğrencilerin yazıları içerik analizi ile incelenmiştir. İnceleme sonucunda, duygu ve düşüncelerinin üzerinde yoğunlaştığı kavramların herbirinin birer “değer” olduğu bulgulanmıştır. Bu değerler, sevgi, aidiyet, emek ve sorumluluk olarak kategorize edilmiştir. Öğrenciler, anneleri tarafından örülen kıyafeti bir ekonomik meta olarak değil, bir “değer nesnesi” olarak kabul etmişlerdir. Süreç içinde yaşadıklarını ise, bu değerin farkedilmesi ve kazanılması şeklinde ifade etmişlerdir.Keywords
Değer eğitimi, Otantik öğrenme

Abstract

A situation structured within the framework of the principles of authentic learning approach in value education can contribute to the appreciation of students. In this study, the contribution of the family to the appraisal is discussed. It is a qualitative study. Gazi University Faculty of Education Class Education Department 1st grade students and their mothers. 45 students participated in the study. In the study, the students asked their mothers to knit a sweater. The students noted the dialogue between them and their later experiences. They came to school wearing their mother's clothes (sweaters, scarfs, hats and gloves) on the designated date. They discussed the class itself, the labor of their mothers, and the issues they felt while wearing. Then, 35 students expressed in writing how they felt and thought when they wore their clothes and after they were finished. Students' writings were examined by content analysis. As a result of the study, it was found that each of the concepts on which emotions and thoughts concentrate are “values er . These values are categorized as love, belonging, labor and responsibility.The students did not accept the clothing knitted by their mother as an ekonomik object of value değil, but as an economic commodity. They stated that they lived in the process as the recognition and acquisition of this value .Keywords
Education of Values, Authentic learning

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone : Fax :
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri