Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Examining Marital Satisfaction in terms of Interpersonal Mindfulness in Marriage and Perceived Problem Solving Skills
(Examining Marital Satisfaction in terms of Interpersonal Mindfulness in Marriage and Perceived Problem Solving Skills )

Author : Mehmet Engin Deniz   - Seher Merve Erus - Dilay Batum  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 2020-2
Page :
42    70


Summary

Bu araştırma evlilikte kişilerarası bilinçli farkındalık ve algılanan sorun çözme becerisinin evlilik doyumunu ne derece yordadığını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcı grubunu İstanbul’da yaşayan en az ortaöğretim mezunu, evli bireyler oluşturmaktadır. Araştırmaya, 174’ü (%57,6) kadın ve 128’i (%42,4) erkek olmak üzere toplam 302 evli birey katılmıştır. Veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu”, “Evlilik Yaşamı Ölçeği”, “Evlilikte Bilinçli Farkındalık Ölçeği” ve “Evlilikte Sorun Çözme Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler çoklu regresyon analiziyle incelenmiştir. Çoklu regresyon analizi sonucunda evlilikte kişilerarası bilinçli farkındalık ve algılanan sorun çözme becerisinin evlilik doyumunu anlamlı düzeyde yordadığı görülmüştür (R=0.771; R2=0.594; F=205.373; p<.001). Evlilikte kişilerarası bilinçli farkındalık ve algılanan sorun çözme becerisinin; evlilik doyumu toplam varyansının %59’unu açıkladığı bulunmuştur. Bağımsız değişkenlerin evlilik doyumu üzerinde önemi sırasıyla algılanan sorun çözme becerisi (.44) ve evlilikte kişilerarası bilinçli farkındalıktır (.41); ancak her iki bağımsız değişkenin de evlilik doyumu üzerindeki etkilerinin birbirine çok yakın olduğu görülmüştür. Sonuç olarak evli bireylerin evlilik ilişkisinden sağladıkları doyumu, algılanan sorun çözme becerisi ve evlilikte kişilerarası bilinçli farkındalığın büyük oranda etkilediği söylenebilir.Keywords
Evlilik Doyumu, Bilinçli Farkındalık, Kişilerarası Bilinçli Farkındalık, Sorun Çözme Becerisi

Abstract

The study aims to determine whether or not interpersonal mindfulness in marriage and perceived problem solving skills predict marital satisfaction. The participants consist of married individuals who live in Istanbul, Turkey, are graduates of at least secondary school and have been married for at least one year. A total of 302 married individuals, 174 (%57.6) females and 128 (%42.4) males, participated in the study. “Personal Information Form”, “Marital Life Scale”, “Mindfulness in Marriage Scale” and "Marital Problem Solving Scale” were used as data collection tools. Data were analyzed by multiple regression analysis. As a result of multiple regression analysis, it was found that interpersonal mindfulness and perceived problem solving skills in marriage predicted marital satisfaction (R=0.771; R2=0.594; F=205.373; p<.001). Interpersonal mindfulness and perceived problem solving skills in marriage explained %59 of total marital satisfaction variance. According to the standardized regression coefficient (β), the relative order of importance of independent variables on marital satisfaction is as follows: perceived problem solving skill (.44) and interpersonal mindfulness in marriage (.41). Both independent variables can be said to have similar levels of effect on marital satisfaction. As a result of this research, it was found that interpersonal mindfulness and perceived problem solving skills in marriage significantly predicted marital satisfaction.Keywords
Marital Satisfaction, Mindfulness, Interpersonal Mindfulness in Marriage, Problem Solving Skills

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone : Fax :
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri