Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


University Loneliness Levels as Predictors of Violence Tendency
(University Loneliness Levels as Predictors of Violence Tendency )

Author : Gamze Soylu   - Hatice Kumcağız  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 2019-5
Page : 189-199
69    118


Summary

Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin şiddet eğilimleri ve yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişkilerin çeşitli değişkenlere göre incelenmesidir. Bu araştırma, ilişkisel tarama modelinde bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini Cumhuriyet Üniversitesi’nde 2017- 2018 eğitim öğretim yılında farklı fakültelerde öğrenim görmekte olan 596 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği, UCLA Yalnızlık Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırma verilerin analizi için; betimsel istatistikler ile birlikte Tek Yönlü Çok Değişkenli Varyans Analizi (MANOVA) ve Basit Doğrusal Regresyon Analizi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre erkek öğrencilerin şiddet eğilimi kadın öğrencilerden anlamlı bir şekilde daha yüksek bulunurken öğrencilerin yalnızlık puanlarının cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Öğrencilerin şiddet eğilimi ve yalnızlık düzeyleri anne tarafından şiddete maruz kalma değişkenine göre ise anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur. Diğer taraftan ise öğrencilerin baba şiddetine maruz kalma değişkenine göre şiddet eğilimi düzeyi arasında anlamlı bir ilişki olduğu, yalnızlık düzeyinde ise anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Üniversite öğrencilerinin ebeveyn şiddetine tanık olma değişkenine göre şiddet eğilimi ve yalnızlık düzeyi anlamlı bir şekilde farklılaştığı bulunmuştur. Öğrencilerin şiddet eğilimleri ile yalnızlık düzeyleri arasında düşük düzeyde pozitif yönde bir ilişki bulunmuş olup yalnızlık düzeyleri artıkça, şiddet eğilimlerinin de arttığı saptanmıştır. Elde edilen bulgular literatür eşliğinde tartışılmıştır.Keywords
Şiddet, şiddet eğilimi, üniversite öğrencileri, yalnızlık, yalnızlık düzeyi

Abstract

The aim of this study is to investigate the relationships between the violence tendencies and loneliness levels of university students according to various variables. This research is a relational survey model. The sample of the study consisted of 596 students studying at different faculties at Cumhuriyet University in the 2017-2018 academic year. As a data collection tool, Attitude towards Violence Scale, UCLA Loneliness Scale and Personal Information Form were used. For the analysis of research data; Descriptive statistics and One Way Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) and Simple Linear Regression Analysis were used. According to the results of the study, while male students' tendency of violence was found to be significantly higher than female students, it was determined that loneliness scores of the students were not significantly different according to gender. It was found that the students' violence tendency and loneliness levels did not show a significant difference according to the exposure to violence by mother. On the other hand, it was found that there was a significant relationship between the level of violence tendency of the students according to the variable of exposure to father violence and there was not a significant relationship at the level of loneliness. It was found that university students' violence tendency and loneliness level differed significantly according to witnessing parental violence variable. There was a low positive correlation between students' violent tendencies and loneliness levels. The findings were discussed with the literature.Keywords
Violence, violence tendency, university students, loneliness, loneliness level

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone : Fax :
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri