Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


A Flipped-Classroom Model in Teaching Turkish as A Foreign Language and Student Opinions Regarding the Lesson
(A Flipped-Classroom Model in Teaching Turkish as A Foreign Language and Student Opinions Regarding the Lesson )

Author : Vedat Halitoğlu    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 2020-1
Page : 67-87
132    166


Summary

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi sahası içerisinde yöntem çeşitliliği konusunda giderek artan bir ihtiyaç söz konusudur. Bu çalışma, tersine çevrilmiş sınıf yönteminin yabancılara Türkçe öğretimi alanında kullanılabilmesi amacıyla oluşturulmuş kuramsal bir uygulama örneği ve etkilerini izlemek üzere öğrenci görüşlerinin çözümlenmesine dayanan bir araştırmadan oluşmaktadır. Araştırma kapsamında Alanya Alaaddin Keykubat ve Erciyes Üniversitesinden toplam on öğrenciye tersine çevrilmiş sınıf yöntemine uygun olarak yapay zekâ konulu bir video ders evde izlenmek üzere ulaştırılmıştır. Öğrenciler evde izledikleri videoya dair görevlerini tamamlayıp, notlar aldıktan sonra pekiştirme sağlamaya yönelik etkinlikler yapmak ve anlamadıkları noktaları öğretmene sormak amacıyla yüz yüze bir derste öğretmenle bir araya gelmiştir. İşlenen dair derse dair öğrencilerin fikirlerini almak için nitel araştırma yaklaşımı kapsamında önceden hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formları aracılığıyla elde edilen veriler NVivo 12 nitel veri çözümleme programı kullanılarak içerik çözümlemesine tabi tutulmuş, çeşitli kodlar ve bu kodlara ait temalar oluşturulmuştur. Elde edilen veriler yorumlandığında öğrencilerin büyük çoğunluğunun bu yöntem ile işlenen dersi etkili bulduğu ve benzer şekilde işlenecek derslerin dil öğrenimine katkı sunacağını ifade ettiği görülmüştür. Yöntemin en fazla “zaman avantajı sağlaması, yenilik getirmesi, renkli bir içerik sunması, tekrara imkân vermesi ve rahat bir ortamda ders işlemeye olanak sağlaması” yönleriyle beğeni topladığı anlaşılmıştır. Öğrenciler “anlaşılmayan konularda hemen soru soramamak, not alma zorunluluğu ve uygulama için dersi beklemek” hususlarından da şikâyet etmiştir. Tüm bu veriler ışığında yöntemin bir bütün olarak olumlu veya olumsuz olarak değerlendirilmesinin doğru olmadığı, yabancılara Türkçe öğretimi alanında ihtiyaç duyulan yöntem azlığı sorununu gidermeye katkı sunduğu ve olumlu yönlerinin dil öğretimi için faydalar getirmesi bakımından alanda kullanılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Yabancılara Türkçe öğretimi, teknoloji, tersine çevrilmiş sınıf yöntemi

Abstract

There is a growing requirement for diversity of methods in the field of teaching Turkish to foreigners. This study consists of a theoretical application sample formed for using inverted class model in the area of teaching Turkish to foreigners and a survey based on analysing student opinions to monitor this application’s effects. Within the context of the research, totally ten students from Alaaddin Keykubat and Erciyes Universities were conveyed a video course themed artificial intelligence to be watched at home, in line with the inverted class model. After the students completed their mission regarding the video they watched at home and took notes, they got together with the teacher in a lesson, to perform activities aimed at reinforcement and to ask the points they did not understand to the teacher. A semi-structured interview form prepared beforehand was used within the context of qualitative research approach, in order to confer on the students regarding the lesson taught. The content of the data obtained through the interview forms were analyzed using NVivo 12 qualitative data analysis program and various codes and themes regarding these codes were formed. When the data obtained were interpreted, most of the students were observed to find the lesson taught with this method effective and express that lessons that will be taught in a similar way will contribute to language learning. It was understood that the method was mostly admired with the properties of “providing time advantage, presenting a colorful content, enabling repetition and making teaching in a comfortable environment possible.” The students also complained about the issues of “not being able to ask questions immediately about the topics they did not understand, the necessity to take notes and waiting for the lesson for application.In the light of all these data, it was concluded that evaluating the method as positive or negative as a whole is not right, that it contributes to overcoming the problem of the deficiency of the need for methods in teaching Turkish to foreigners and that its positive aspects should be used in the field in terms of the advantages it provides for language teaching.Keywords
Teaching Turkish to foreigners, technology, inverted class method

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone : Fax :
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri