Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Examination of Postgraduate Dissertations Regarding Using Computer Software in Mathematics Teaching
(Examination of Postgraduate Dissertations Regarding Using Computer Software in Mathematics Teaching )

Author : Buket Turhan Türkkan   - Nihan Arslan Namlı  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 4
Page : 38-62
264    342


Summary

Bilgisayar yazılımlarının matematik öğretiminde yer alan soyut konuların somutlaştırılmasında ve anlamlandırılmasında önemli bir araç olduğu söylenebilir. Matematik öğretiminde bilgisayar yazılımlarını kullanan birçok çalışma bulunmaktadır ve bu çalışmaların sonuçları farklı boyutlarda ele alınabilmektedir. Matematik öğretiminde bilgisayar yazılımı kullanmaya yönelik yapılan çalışmaların bütüncül bir şekilde incelenerek sentezlenmesi, bu kapsamda yapılan çalışmalara yol göstermesi bakımından önemli görülmektedir. Matematik eğitiminde bilgisayar yazılımı kullanmaya yönelik yapılan çalışmaların önemli bir bölümünü lisansüstü tezler oluşturmaktadır. Bu nedenle, bu bağlamda yapılan lisansüstü tezlerin ayrıntılı bir şekilde incelenmesinin hem matematik eğitimi alanına hem de bilgisayar ve öğretim teknolojileri alanına katkılar sağlayabilecektir. Bu doğrultuda, bu araştırmanın amacı, matematik öğretiminde bilgisayar yazılımı kullanmaya yönelik lisansüstü tezlerin çeşitli açılardan incelenerek, sonuçlarının sentezlenmesi olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda, araştırma kapsamına alınan lisansüstü tezler, yöntem kapsamında katılımcılar, örnekleme yöntemi, veri toplama araçları, verilerin analizi boyutları açısından incelenmiştir. Bununla birlikte, araştırma kapsamına alınan lisansüstü tezlerin yapıldığı yıl, üniversite ve bölüm açısından dağılımı incelenmiştir. Ayrıca, araştırma kapsamına alınan lisansüstü tezlerde yer verilen matematik alanı ve konuları ile kullanılan bilgisayar yazılımlarının dağılımı da belirlenmiştir. Son olarak, araştırma kapsamına alınan lisansüstü tezlerin sonuçları doğrultusunda, matematik öğretiminde bilgisayar yazılımı kullanmanın çeşitli boyutlarda etkileri incelenerek sentezlenmiştir.Keywords
Matematik öğretimi, bilgisayar yazılımı, lisansüstü tezler, meta-sentez

Abstract

Computer software is an important tool in concretizing and understanding the abstract subjects in mathematics teaching. There are many studies that use computer software in mathematics teaching, and the results of these studies can be dealt in different dimensions. The synthesis of the studies for using computer software in mathematics teaching in a holistic way is seen as important for demonstrating the studies conducted in this context. For this reason, a detailed examination of postgraduate dissertations in this context could provide both mathematics education and computer and instructional technologies. In this respect, the aim of this research is to examine the postgraduate dissertations regarding using computer software in mathematics teaching and to synthesize the results. In this context, the postgraduate dissertations within the study were examined in terms of the dimensions of participants, sampling method, data collection tools and data analysis within the method. Besides, the distributions of postgraduate dissertations were examined in terms of years, universities and departments. Also, the distribution of mathematical fields, topics and the computer software used in the postgraduate dissertations within the study were determined. Finally, in line with the results of the postgraduate dissertations within the study, the effects of using computer software in mathematics teaching were analyzed and synthesized in various dimensions.Keywords
Mathematics teaching, computer software, postgraduate theses, meta-synthesis

Advanced Search


Announcements


Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone :+90 542 325 1923 Fax :+90 212 283 4808
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri