Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ecological or Economic Determining the Reasons of Certain Environmentally Friendly Behaviors which are Economically Beneficial
(Ecological or Economic?: Determining the Reasons of Certain Environmentally Friendly Behaviors which are Economically Beneficial )

Author : Sibel Gürbüzoğlu Yalmancı   - Arzu Önel  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 4
Page : 1-17
304    484


Summary

Bu araştırmanın amacı Fen Bilgisi öğretmen adaylarının bazı ekonomik yarar içeren çevre dostu davranışların yapılma nedenlerinin belirlenmesidir. Çalışmada nitel araştırmaya uygun olarak durum çalışması modeli kullanılmıştır. Örneklem seçiminde ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Öğrencilerin çevreye yönelik ders almış olmaları ve ilgili konuda yorum yapabilecek öğrenim seviyesine ulaşmış olmaları ölçüt olarak kullanılmıştır. Araştırma 120 Fen bilgisi öğretmenliği anabilim dalı öğrencisi ile gönüllü olarak yürütülmüştür. Araştırmacılar tarafından hazırlanan ve açık uçlu sorulardan oluşan anket formu veri toplama aracı olarak kullanılmıştır.Veri analizi için içerik analizi ve yüzde ve frekans değeri kullanılmıştır. Çalışma sonunda verilen çevre dostu davranışları yaptığını ifade eden öğretmen adaylarının yapmadığını ifade edenlere göre daha fazla olduğu görülmüştür. Bu durum her sınıf seviyesinde de geçerlidir. Öğretmen adaylarının ekonomik yarar içeren çevre dostu davranışları yapma nedenleri en fazla ekonomik amaç teması altında toplanmıştır.Keywords
Çevre dostu davranışlar, ekonomik yarar içeren davranışlar, öğretmen adayı

Abstract

The present study was conducted in order to determine the reasons of certain environmentally friendly behaviors which are economically beneficial. The case study model was used in the study in accordance with qualitative research. Criteria sampling was used in the selection of the sample. It has been used as a criterion for the students to have taken an environmentally oriented course and have reached the level of education that they can comment on. The study was conducted on a voluntary basis with 120 students at the department of science teaching. The questionnaire form prepared by the researchers and consisting of open-ended questions was employed as the data gathering tool. Content analysis and percentage and frequency values are used for data analysis. At the end of the study, it was seen that teacher candidates who stated that they did environmental friendly behaviors were more than those who stated that they did not. This also applies at every class level. The reasons why prospective teachers make eco-friendly behaviors with economic benefits are mostly gathered under the theme of economic purpose.Keywords
Environmentally friendly behavior, economic benefit behaviors, teacher candidates

Advanced Search


Announcements


Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone :+90 542 325 1923 Fax :+90 212 283 4808
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri