Effect of Defense Styles and Social Support on the Tendency of Violence among Adolescents

Author:

Number of pages: 245-257
Year-Number: 2018-Volume 10, Issue 2

Abstract

Bu araştırma ergenlerde savunma biçimleri ve sosyal desteğin şiddet eğilimine etkisini incelemektedir. Araştırma grubunu Anadolu Lisesi’ne devam eden 508 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin 278’i (%54.7) bayan, 230’u (%45.3) erkektir. Öğrencilerin yaşları 13 ile 19 arasında değişmektedir. Araştırmadan elde edilen veriler Pearson Korelasyonu ve Hiyerarşik Regresyon analizi ile test edilmiştir. Analiz sonucunda savunma biçimleri matür alt boyutunun şiddet eğilimi ile negatif yönde ilişkili olduğu, immatür alt boyutunun pozitif yönde ilişkili olduğu nevrotik savunma biçiminin ise ilişkisiz olduğu tespit edilmiştir. Algılanan sosyal destek aileden algılanan sosyal destek alt boyutunun şiddet eğilimi ile negatif yönde, özel birinden algılanan sosyal desteğin pozitif yönde ilişkili olduğu, arkadaştan algılanan sosyal desteğin ise şiddet eğilimi ile ilişkisiz olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada ayrıca savunma biçimleri alt boyutlarından matür ve immatür savunma biçimlerinin ve algılanan sosyal destek alt boyutlarından aileden algılanan sosyal destek ile özel birinden algılanan sosyal desteğin şiddet eğilimini anlamlı bir şekilde yordadığı tespit edilmiştir. araştırmadan elde edilen bulgular alan yazın ışığında tartışılmıştır.

Keywords

Abstract

This research aims to investigate the effect of defense styles and social support among adolescents. The research group was composed of 508 students attending an Anatolian High School. 278 (54.7%) of the students are female, and 230 (45.3%) of them are male. Ages of the students varied between 13 and 19. The data obtained in the research were tested with the Pearson’s Correlation and Hierarchic Regression analyses. The analyses showed that violence tendency was negatively correlated to the mature factor of defense styles, positively correlated to the immature factor, and not correlated to the neurotic defense style. Violence tendency was found negatively correlated to the perceived social support of family, positively correlated to perceived social support of a special person, and not correlated to the perceived support of friend. It was also found in the research that mature and immature defense styles significantly predicted the perceived social support of family and perceived social support of a special person. The findings were discussed in the light of the related literature.

Keywords