Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sözlü Tarih Yapmakla İlgili Deneyimleri

Author:

Number of pages: 295-310
Year-Number: 2018-Volume 10, Issue 2

Abstract

Bu çalışmanın amacı sözlü ve yerel tarih çalışmalarıyla meşgul olan bir grup sosyal bilgiler öğretmen adayının tarih yapmakla ilgili deneyimlerini, tarihsel anlamalarını, görüş ve bakış açılarını derinlemesine ve çok boyutlu olarak ortaya koymaktır. Araştırma durum çalışması deseninde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu “kolay ulaşılabilir durum örneklemesi” ve “ölçüt örneklem” ile belirlenen on öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, farklı konuları çalışan dörderli ve altışarlı homojen iki ayrı grupla gerçekleştirilen odak grup görüşmeleri yoluyla ve gözlemci günlükleri ile toplanmıştır. Görüşmeden elde edilen veriler içerik analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırma bulguları, sözlü tarih çalışmalarının sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bir tarihçi gibi düşünme ve çalışma becerileri kazanmalarına önemli katkılar sağladığını ortaya koymuştur. Aynı zamanda sözlü tarih çalışmalarının öğretmen adaylarının araştırmaya konu olan insanlarla empatik bir bağ geliştirmelerine, tarihsel bilgilerinin, genel kültürlerinin ve yerel tarihe olan ilgi ve meraklarının artmasına da olumlu yönde katkı sağladığı bulunmuştur.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to thoroughly and multi-dimensionally examine the experiences, historical understandings, views, and opinions of a group of social studies teacher candidates regarding the subject of making history. This study was conducted as a case study design. The sample of this study consisted of ten teacher candidates selected using convenient sampling and purposive sampling. The data were collected from the focus group interviews conducted with two homogenous groups and observer journal. The data were analyzed using content analysis technique. Findings of the current research revealed that oral history studies made significant contributions providing social studies teacher candidates with the skill of thinking and working like a historian. It was also found out that oral history studies helped teacher candidates develop an empathetic bond with people who are research subjects, and improved their historical knowledge, general culture and their interest in local history.

Keywords