The Opinions of Teachers on the Levels of School Principals’ Use of Perception Management

Author:

Number of pages: 54-64
Year-Number: 2018-Volume 10, Issue 5

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı, okul müdürlerinin algı yönetimini kullanma düzeylerine ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemektir. Araştırma, nicel yöntemin kullanıldığı tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini 2016 – 2017 eğitim öğretim yılında Kahramanmaraş ili, Pazarcık İlçesinde görev yapan 859 öğretmen (ilkokul, ortaokul, lise) oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini, tabakalı örnekleme yöntemiyle yansız olarak seçilmiş 303 öğretmen (98 ilkokul, 125 ortaokul, 80 lise) oluşturmaktadır. Araştırma verileri, “Algı Yönetimi Ölçeği” kullanılarak elde edilmiş, sonrasında Sosyal Bilimler İstatistik Paket Programı (SPSS) 22 ile analiz edilmiştir. Analiz kapsamında, bağımsız değişkenlere ilişkin veri analizinde aritmetik ortalama, yüzde, frekans ve standart sapma gibi betimsel istatistiki işlemlerin yanında t-testi, ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin sonuçlarına göre araştırmaya katılan öğretmenler, okul müdürlerinin algı yönetimini genel olarak yüksek düzeyde kullandıklarını belirtmişlerdir. Okul müdürlerinin algı yönetimini kullanma düzeylerine ilişkin öğretmen algılarının cinsiyet ve mezun olunan fakülte değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Buna göre, erkek öğretmenlerin, kadın öğretmenlere göre “okul müdürlerinin algı yönetimini kullanma düzeylerine” ilişkin algısı daha yüksektir. Yine, eğitim fakültesinden mezun olan öğretmenlerin algısı, diğer fakültelerden mezun olan öğretmenlerin algısından anlamlı düzeyde daha düşüktür.

Keywords

Abstract

The main purpose of this research is to determine teacher opinions on the levels of school principals’ use of perception management. The research was conducted in a descriptive survey model in which the quantitative method was used. The population of the research comprises 859 teachers working in Kahramanmaraş, Pazarcık, in 2016 - 2017 academic year. The sample of the research consists of 303 teachers (98 primary, 125 secondary, 80 high school teachers) selected by stratified sampling method. Data were collected using the “Perception Management Scale” and analyzed with SPSS 22. In addition to descriptive statistics such as arithmetic mean, frequency and standard deviation, T-test and one-way variance analysis were used in data analysis of independent variables. As for the results, the participants stated that school principals generally use the perception management at a “high” level. It has been determined that the teachers’ perceptions about the levels of use of perception management by school principals differed significantly according to gender and graduated faculty variables. According to this, male teachers have a higher perception about “the school administrators' level of using perception management” than the female teachers. Likewise, the perception of teachers graduated from the education faculty is significantly lower than that of teachers graduated from other faculties.

Keywords