Technological Pedagogical Content Knowledge Competencies of Social Studies Teachers: The Case of the City of Karabuk

Author:

Number of pages: 255-287
Year-Number: 2019-Volume 11, Issue 1

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı sosyal bilgiler öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) yeterliliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Çalışmaya, 2015-2016 eğitim öğretim yılında Karabük il merkezi ve ilçelerinde görev yapmakta olan toplam 77 sosyal bilgiler öğretmeni katılmıştır. Araştırmada hem nicel hem nitel veri toplama araçları kullanılmıştır. Nicel verileri toplamak için Pamuk, Ergun, Ayas (2012) tarafından geliştirilen Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Ölçeği kullanılmıştır. Nitel veri toplama aracı olarak Aksin (2014) tarafından geliştirilen görüşme formu kullanılmıştır. Nicel verilerin analizinde SPSS 20.0 programından yararlanılmıştır. Verilerin analizinde frekans ve yüzde değerleri, Mann Whitney U testi, Krukal Wallis H testi, Bağımsız Örneklem t testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırma sonuçları sosyal bilgiler öğretmenlerinin TPAB’nin alt boyutlarından teknolojik bilgi alt boyutunda kendilerini orta düzeyde yeterli görmekte iken diğer alt boyutlarda yüksek düzeyde yeterli gördükleri saptanmıştır. Araştırmaya katılan sosyal bilgiler öğretmenlerinin TPAB’leri cinsiyet ve mesleki hizmet yılı değişkenlerine göre anlamlı yönde bir farklılaşma göstermemekte buna karşın teknolojiyi kullanma bilgi ve beceri düzeyleri ve haftalık ortalama bilgisayar başında geçirilen süreye göre anlamlı yönde farklılaşmaktadır. Araştırma sonucunda sosyal bilgiler öğretmenleri TPAB’nin tüm alt boyutlarında kendilerini yeterli görmektedirler. Ancak öğretmenler ile gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşme sonucu öğretmenlerin öğretim sürecinde teknoloji kullanımına yönelik olumlu tutuma sahip olmalarına karşın TPAB öğretim sürecinde etkili kullanmada birtakım sıkıntılar yaşadıkları tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The main purpose of this research, Social Studies teachers technological pedagogical content knowledge (TPACK) adequacy in terms of various variables. The study included total 77 Social Studies Teacher during the academic year 2015-2016, who works in Karabuk center and its districts. As a data collection tool, the quantitative portion of the study for the scale TPACK that developed by Ergun, Çakır, Yılmaz and Ayas (2012) was used. The interview form was used that developed by Aksin (2104) for the quantitative part. SPSS 20.0 was based for analysis of quantitative data. Percentage and frequency values, Mann-Whitney U test, Kruskal Wallis H test, Independent sample t test, One-way ANOVA were used in the analysis of the data. The qualitative analysis descriptive analysis was conducted in part in accordance with the size of the bottom of TPACK.Research results in social studies teachers TPACK technological dimensions of the subscales see themselves when it was determined that enough moderate enough in high levels in other dimensions. However, teachers are conducted semi-structured interviews with teachers for the results of the use of technology in the teaching process to have a positive attitude despite the use of effective teaching process TPACK information were found to have some difficulties. Being aware of the positive effects of social studies courses in teacher training in the use of technology, they need efficient services in order to perform effective technology integration.

Keywords