Analysis of Pre-Service Turkish Teachers Conception of The Internet

Author:

Number of pages: 128-138
Year-Number: 2018-Volume 10, Issue 5

Abstract

Bu çalışmanın amacı Türkçe eğitimi anabilim dalı 1. ve 3. sınıf öğrencilerinin internetle ilgili düşüncelerini, zihinsel imgelerini, internete yükledikleri anlamları ve interneti kullanma amaçlarını daha iyi anlamaya çalışmaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Bu çalışma 2017-2018 öğretim yılının güz yarıyılında büyük bir üniversitenin, eğitim fakültesi, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı 1. ve 3. sınıflarında yer alan 110 öğrenciye uygulanmıştır. 1. ve 3. sınıf öğrencilerinin seçilme nedeni Türkçe eğitimi bölümü öğrencilerinin 2. sınıfta Bilgisayar dersi almaları, bu dersi almadan önce ve aldıktan sonraki algılarını belirlemek içindir. Öncelikle öğrencilere metafor kavramı hakkında bilgi verilmiş, ardından bazı örneklerle konuyu kavramaları kolaylaştırılmıştır. Sonra onların internet kavramına ilişkin algılarını belirleyebilmek amacıyla araştırmacı tarafından boş bir kağıda önceden yazılan “İnternet hayatımda … gibidir, çünkü……” yazılı kağıtlar dağıtılmış, öğrencilerden bu cümleyi tamamlamaları istenmiştir. Öğrencilere metaforları oluşturabilmeleri için yaklaşık 45 dakika verilmiştir. Verilerin analizinde betimsel analiz ile içerik analizi tekniklerinden yararlanılmıştır. Burada Miles ve Huberman (1994) tarafından önerilen Güvenirlik= Aynı karar/aynı ve farklı karar toplamı formülüne göre hesaplanmıştır. Hesaplama sonucundan araştırmanın güvenirliği %86 olarak bulunmuştur. Hesaplama sonucunun %70’in üzerinde çıkması Miles ve Huberman tarafından da kabul edildiği üzere, araştırmanın güvenilir olduğunu ortaya koymuştur.

Keywords

Abstract

The aim of the study is to reveal Turkish language candidate teachers' perception of the internet concept through metaphors. In this regard, it is thought that the study will make an important contribution to the literature. In the study, phenomenology, one of the qualitative research methods, was used. The study is 110 students, who are in the 1st and 3rd classes of Turkish Education Department of Faculty of Education of a big university in the south of Turkey, in fall semester of 2017-2018 academic year. The reason for choosing the 1st and 3rd grade Turkish Education Department students, who take computer lesson in 2nd grade, is to determine their perceptions of the computer course before and after taking this course. Firstly, the students were informed about the metaphor concept and then the subject was made clear to them through some examples. Then, in order to determine their perception of the internet concept blank papers, on which the following sentence is written by the researcher beforehand "The internet is like.............in my life, because......, were handed out and the students were asked to complete the sentence. They were given 45 minutes to be able to create metaphors. Descriptive analysis and content analysis techniques were used in the analysis of the data. Here, the reliability that was suggested by Miles and Huberman (1994) was calculated according to same and different decision sum formula. As a result of the calculation, the reliability of the researcher was found as 86 %. The fact that the result of the calculation is over 70% is a proof of the reliability of the study as it is accepted by Miles and Huberman.

Keywords