The Effectiveness of ACT based Psycho-Education Program on Social Media Disorder

Author:

Number of pages: 23-31
Year-Number: 2019-Volume 11, Issue 1

Abstract

Bu araştırma kapsamında Kabul ve Kararlılık Terapisi temelli geliştirilen psikoeğitim programının bireylerin sosyal medya bozukluğu/bağımlılığı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırmanın örneklemi 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Ağrı ili farkı liselerde eğitim öğren gönüllü bireyler arasından yansız atamayla belirlenmiştir. Katılımcıların belirlenmesinde Sosyal Medya Bozukluğu ölçeği kullanılmış ve ölçekten en yüksek puanı alan katılımcılarla görüşme yapıldıktan sonra araştırmaya gönüllü olan katılımcılar arasından kura yöntemiyle araştırma gruplarına (deney n = 14, kontrol n= 14) şeçkisiz atama yapılmıştır. Araştırma kapsamında deney grubuna Kabul ve Kararlılık Terapisi temelli haftada bir gün 80-90 dakikalık oturumlardan oluşan psiko-eğitim programı uygulamış ve kontrol grubunda yer alan katılımcılara ise herhangi bir işlem uygulanmamıştır. Araştırmada 2x3’lük (deney/kontrol grupları X ön-test/son-test/izleme testi) split plot desen kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak van den Eijnden, Lemmens ve Valkenburg (2016) tarafından geliştirilen Savcı, Ercengiz ve Aysan (2017) tarafından Türkçeye uyarlanan Sosyal Medya Bozukluğu Ölçeği (Oturum çalışmaları başlamadan 1 hafta önce oturum çalışmaları sona erdikten hemen sonra ve oturum çalışmalarının bitiminden 3 ay sonra uygulanmıştır) ve araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu (KBF) uygulanmıştır. Bu ölçümlerden elde edilen verilerin analizinde, ölçüm ve gruplar arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını belirlemek için, tek faktör üzerinde tekrarlı ölçümler için iki faktörlü varyans analizi tekniği kullanılmıştır. Üç ölçümden (öntest-sontest ve izleme) elde edilen veriler SPSS 17 paket programıyla analiz edilmiş ve anlamlılık düzeyi olarak .05 alınmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; Müdahale*zaman etkisinin Sosyal Medya Bozukluğu üzerinde anlamlı olduğu belirlenmiştir. Sosyal medya bozukluğunda gruplar arasında oluşan farklılaşmanın kaynağının belirlenmesi amacıyla Bonferonni uyumlu çoklu karşılaştırma testi ve varyans analizinden yararlanılmıştır. Edinilen bulgulara göre Kabul ve Kararlılık Terapisi yönelimli psikoeğitim programının bireylerin sosyal medya bozukluğu/bağımlılığı üzerinde anlamlı düzeyde düşüşler oluşturduğu ve bu düşüşün izleme testinde de devam ettiği belirlenmiştir. Araştırma kapsamında edinilen bulgular tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

In this research, the effect of the psychoeducation program based on the ACT on the social media disorder/addiction of the individuals is examined. A sample of the study 2017-2018 Academic year In the province of Ağrı province, education was determined by voluntary assignment among volunteer individuals. The Social Media Disorder scale was used to identify the participants and after the interview with the participants with the highest score, the participants were voluntarily assigned to the research groups by lottery method (experiment n = 14, control n = 14). The split-plot pattern was used in the study 2x3 (experimental / control groups X pre-test / post-test / follow-up test). The Social Media Disability Scale (adapted by the prosecutor, Savcı, Ercengiz and Aysan (2017) developed by van den Eijnden, Lemmens and Valkenburg (2016) as a means of collecting data in the survey was used for the Social Media Disability Questionnaire and the Personal Information Form developed by the researcher (PIF) was applied. According to the findings obtained from the research; The intervention * time effect was determined to be significant in Social Media Disorder. Bonferroni compatible multiple comparison tests and variance analysis were used to determine the source of variation between groups in social disorder. According to the findings ACT-oriented social disorder of individuals psychoeducation programs / significant decreases in addiction on the form and it was determined that this decline continued in the monitoring test. Findings obtained within the scope of the research were discussed and suggested.

Keywords