Investigation of Various Variables of Graduate Thesis Towards Teaching Reading and Writing Process in Turkey (2006-2018)

Author:

Year-Number: 2019-Volume 11, Issue 2
Number of pages: 229-243
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Okuma-yazma becerisi bireyin okul başarısını ve sosyal hayatını etkileyen temel becerilerden biridir. Bu beceri birçok faktörün etkili olduğu karmaşık bir süreç olup, sürecin parçası olan öğrenciler, öğretmenler ve veliler birçok sorunla karşılaşabilmektedir. Yaşanan sorunlar bu alanda araştırma yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu araştırmada okuma-yazma öğrenme sürecine yönelik 2006-2018 yılları arasında yapılan lisansüstü eğitim tezlerinin konuları, yöntemleri, çalışma grupları, veri toplama araçları ile çalışılan konuların eğitim-öğretim sürecinin ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığı ortaya konmuştur. Tekil tarama modelinin uygulandığı araştırmada 99’u yüksek lisans 15’i doktora tezi olmak üzere toplam 114 tez incelenmiştir. Yüksek lisans tezlerinde en çok ses temelli cümle yönteminde karşılaşılan güçlükler ve çözüm önerileri; doktora tezlerinde ise ses temelli cümle yönteminin etkililiğini artırmak amacıyla çalışmalar yapılmıştır. Yüksek lisans tezlerinde yöntem olarak en çok tarama modeli, doktora tezlerinde ise deneysel yöntem; veri toplama aracı olarak yüksek lisans tezlerinde en çok anket, doktora tezlerinde ölçek; çalışma grubu olarak yüksek lisans ve doktora tezlerinde en çok sınıf öğretmenleri yer almıştır. Tezlerde çalışılan konuların eğitim-öğretim sürecinin ihtiyaçlarını yeterince karşılamadığı sonucuna ulaşılmıştır. Eğitim fakülteleri ile il milli eğitim müdürlükleri arasında kurulacak iş birliği ile çalışma konularının belirlenmesi önerilmiştir.

Keywords

Abstract

Literacy skills are one of the basic skills that affect an individual's school success and social life. This skill is a complex process where many factors are effective, and students, teachers and parents who are part of the process can face many problems. Problems in this area necessitate research. In this study, it was revealed that the subjects, methods, study groups and data collection tools of the graduate theses carried out between the years 2006-2018 for the literacy learning process meet the needs of the educational process. A total of 114 theses were investigated which consisted of 99 master's theses and 15 doctoral theses. Difficulties and solution suggestions sound based sentence method in master thesis; in order to increase the effectiveness of sound based sentence method in doctoral thesis studies were conducted in mostly. As the method, survey method in the master theses and the experimental method in the doctoral theses; as a data collection, survey in master theses and scale in doctoral theses; as the study group, class teachers in the master and doctoral theses took place in mostly. It is concluded that the subjects studied in the thesis do not meet the needs of the education process. It is proposed to determine the working subjects with the cooperation between education faculties and provincial education directorates.

Keywords