Investigation of Change of Pre-Service Teachers’ in Education Concept Perception

Author:

Number of pages: 288-307
Year-Number: 2019-Volume 11, Issue 1

Abstract

Bu araştırmada Sınıf Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören öğretmen adaylarının “eğitim” kavramına ilişkin algılarının eğitim-öğretim süreci içerisindeki değişimini incelemek amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma desenlerinden durum çalışmasına dayanmaktadır. Veri toplama yöntemi olarak görüşme ve doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubunu Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören 21 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Ayrıca çalışma grubundan rastgele seçilen 8 öğretmen adayı ile görüşme yapılmıştır. Çalışmada öğretmen adaylarından birinci sınıfta ve dördüncü sınıfa gelindiğinde tekrar “eğitim” konulu bir kompozisyon yazmaları istenmiştir. Kompozisyonlar analiz edildikten sonra “eğitim” ile ilgili algılarında eğitim fakültesindeki deneyimlerinin etkisini incelemek amacı ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının birinci sınıfta ve dördüncü sınıfta eğitim kavramına ilişkin algıları ve eğitim fakültesindeki deneyimlerinin eğitim kavramı algılarına etkisi ile ilgili görüşlerinden elde edilen veriler tablolar halinde sunulmuş ve elde edilen sonuçlar alan yazın ışığında tartışılmıştır

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to investigate the changes in the “education” concept perception of the pre-service teachers who are studying in the Faculty of Education Basic Education Department Primary Teaching Department. The research is based on case studies from qualitative research designs. Interviews and documentary analysis methods were used as data collection methods. The working group constitutes 21 teacher candidates who are studying in the Basic Education Department Primary Education Department. 8 randomly selected students from the study group were interviewed. In the study, it was asked to write an essay on "education" in the first grade for the pre-service teachers and again in the fourth grade. After analyzing the essays, semi- structured interview questions were organized with the aim of examining the importance of the experiences of the education faculty in perceptions of "education". 8 randomly selected students from the study group were interviewed. Content analysis method was used in the analysis of the data. The obtained data are presented in tables and discussed with the literature.

Keywords