Investigation of Relationship between Prospective Teachers’ Need for Cognition Level and Individual Innovativeness State
Investigation of Relationship between Prospective Teachers’ Need for Cognition Level and Individual Innovativeness State

Author : Sedef Süer -- İsmail KİNAY
Number of pages : 1-12

Abstract

Bu çalışmada, öğretmen adaylarının düşünme ihtiyaçları ile bireysel yenilikçilik düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek amaçlanmaktadır. Araştırmada, ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 351 (% 69,2) kadın, 156 (% 30.8) erkekten oluşan toplam 507 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, Cacioppo, Petty ve Kao (1984) tarafından geliştirilip Gülgöz ve Sadowski (1995) tarafından Türkçe'ye uyarlanan "Düşünme ihtiyacı Ölçeği" ve Hurt, Joseph ve Cook (1977) tarafından geliştirilen ve Kılıçer & Odabaşı (2010) tarafından Türkçe'ye uyarlanan "Bireysel Yenilikçilik Ölçeği" aracılığıyla toplanmıştır. Elde edilen veriler ışığında öğretmen adaylarının orta düzeyde düşünme ihtiyacına sahip oldukları ve bireysel yenilikçilik düzeylerinin ise sorgulayıcı kategorisinde yer aldığı saptanmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının düşünme ihtiyaçları ile bireysel yenilikçilik düzeyleri arasında pozitif yönlü orta düzeyde bir ilişki olduğu ve öğretmen adaylarının düşünme ihtiyaçlarının bireysel yenilikçilik düzeylerinin önemli bir yordayıcısı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Bireysel yenilikçilik, düşünme ihtiyacı, öğretmen adayı

Read: 744

Download: 282