The Prediction of the History of Revolution and Kemalism Course Success on LGS Success
The Prediction of the History of Revolution and Kemalism Course Success on LGS Success

Author : Halil İbrahim Sarı
Number of pages : 235-247

Abstract

Bu araştırma, öğrencilerin T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük ders başarısının LGS başarılarını ne düzeyde yordadığını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Nicel araştırma yöntemiyle yürütülen bu araştırma, Kütahya il milli eğitim müdürlüğüne bağlı devlet okullarından 4 ortaokul ve bu okullardaki 12 şubede öğrenim görmüş toplam 433 öğrenciye ait veriler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verilerini, 2017-2018 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi güz ve bahar dönemi yazılı sınav başarıları ile aynı dersin LGS başarı puanları oluşturmaktadır. Verilerin analizinde öncelikle ilişkisel (korelasyonel) analiz uygulanmış daha sonra regresyon analizi yapılmıştır. Araştırma sonucu, öğrencilerin T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi güz ve bahar dönemi birinci ve ikinci yazılı başarı Puanları ile LGS başarıları arasında .54 ile .72 arasında değişen pozitif yönlü, istatistiksel olarak anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Ulaşılan diğer sonuca göre güz dönemi birinci ve ikinci yazılı başarı puanları birlikte LGS başarı puanının %48'sini anlamlı bir şekilde açıklamaktadır. Araştırma sonuçlarından hareketle tartışma ve önerilerde bulunulmuştur

Keywords

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Ders Başarısı, LGS Başarısı

Read: 690

Download: 222