The Effect of Creative Writing Exercises in Turkish Classes On Students' Academic Achievement: A Meta-Analysis

Author:

Year-Number: 2019-Volume 11, Issue 2
Number of pages: 254-268
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yaratıcı yazma, öğrencilerin / bireylerin düşüncelerini, isteklerini, hayallerini, duygularını; akıcı, özgün ve etkili bir biçimde ifade edebilmelerine olanak sağlayan önemli bir bilişsel öğretim tekniğidir. Alanyazında yaratıcı yazma etkinliklerinin öğrencilerin farklı becerileri üzerindeki pozitif etkilerini araştıran onlarca bilimsel çalışama yer almaktadır. Hem kuramsal hem de deneysel olarak hazırlanmış olan bu araştırmaların en nihayetinde buluştukları ortak sonuç; yaratıcı yazma uygulamalarının göz ardı edilemez faydası olmaktadır. Özellikle deneysel desende planlanmış araştırmalara bakıldığında yaratıcı yazma yaklaşımı üzerine temellenen derslerdeki öğrencilerin geleneksel öğretim teknikleriyle işlenen derslerdeki öğrencilere göre akademik erişi başta olmak üzere başka birçok alanda da (tutum, kaygı, öz yeterlik algıları vb.) daha başarılı oldukları gözlemlenmiştir. Literatürde bu bağlamda gerçekleştirilmiş birçok çalışma olmasına rağmen, tüm bu çalışmaların sonuçlarını birleştirerek yorumlayan ve üst düzey analizlerle daha kesin sonuçlara ve açıklamalara ulaşmayı hedefleyen çalışmalara rastlanılmamıştır. Bu nedenle bu araştırmanın amacı; Türkçe dersi kapsamında gerçekleştirilen yaratıcı yazma uygulamalarının öğrencilerin akademik başarıları üzerindeki etkisini belirlemektir. Bu kapsamda meta-analize dâhil edilecek çalışmalara ulaşılabilmesi amacıyla literatür taraması yapılmıştır. İlgili taramalar sonucunda; Türkçe dersi kapsamında gerçekleştirilen yaratıcı yazma etkinliklerinin Türkiye’de öğrenim görmekte olan öğrencilerin akademik başarıları üzerindeki etkisini araştıran ve çalışmada belirlenen ölçütlere uyan toplam 25 adet araştırma meta-analize dâhil edilmiştir. Araştırma süresince gerekli analizler Comprehensive Meta Analysis (CMA), yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. Analizler sonucunda, yaratıcı yazma etkinliklerinin geleneksel öğretim tekniklerine göre öğrencilerin Türkçe derslerindeki akademik başarıları üzerinde pozitif etkisi olduğu görülmüştür. Rastgele etkiler modeline göre %95 güven aralığında gerçekleştirilen analiz sonucunda, ortalama etki büyüklüğü 1,198 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç, Cohen vd. (2011)’e göre yorumlandığında, yaratıcı yazma etkinliklerinin Türkçe dersi akademik başarısını arttırma açısından güçlü düzeyde bir etkiye sahip olduğu göstermektedir.

Keywords

Abstract

Creative writing is an important cognitive teaching method that allows students/individuals to express their thoughts, desires, dreams, feelings in an articulate, authentic and effective way. There are numerous scientific studies investigating the positive impact of creative writing exercises on students' other skills. Although there are many studies conducted in this context in the literature, there has not been any studies aimed at combining the results of all these studies and aiming to reach more accurate results and explanations by high-level analyses. Therefore, the purpose of this research is to determine the effect of creative writing practices in Turkish classes, on the academic achievement of students. As a result of the literature review, 25 studies that research the impact of creative writing activities performed within the scope of the Turkish courses in Turkey on the students' academic achievements and that met inclusion criteria in this study were chosen to be analyzed through a meta-analysis. Comprehensive Meta-Analysis (CMA) software was used to analyze data in this research. As a result of the analyses, it has been observed that creative writing activities had a positive effect on students' academic achievement in Turkish courses compared to the traditional teaching techniques. In line with the random effects model, the 95% confidence interval was used for the analysis, and the average effect size was calculated as 1.198. When interpreted according to Cohen et al. (2011), it is seen that creative writing activities have a strong effect in terms of improving the academic success in Turkish lessons.

Keywords