Relationship of Phubbing, a Behavioral Problem, with Assertiveness and Passiveness: A Study On Adolescents
Relationship of Phubbing, a Behavioral Problem, with Assertiveness and Passiveness: A Study On Adolescents

Author : İzzet Parmaksız
Number of pages : 34-45

Abstract

Bu araştırmada ergenlerin güvengenlik ve çekingenlik özelliklerinin sosyotelizm davranışını yordayıp yordamadığını incelemek amaçlanmıştır. Bu araştırma, 2018-2019 eğitim öğretim yılı I. döneminde Orta Anadolu’da bir ildeki 3 farklı lisede öğrenim gören 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ile yürütülmüştür. Araştırmaya 430 kız ve 204 erkek olmak üzere toplamda 634 öğrenci katılmıştır. Araştırmanın verileri Sosyotelizm Ölçeği, Kendini Belirleme Ölçeği ve araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde ikili değişkenler için t-testi, çoklu değişkenler için tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırmada öğrencilerin güvengenliklerinin sosyotelizmi yordayıp yordamadığı hiyerarşik regresyon analizi ile belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre cinsiyetin ve okul türünün sosyotelizm üzerinde etkili olmadığı; fakat kullanılan telefonun akıllı telefon olup olmamasının sosyotelizm üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Sosyotelizm güvengenlik ile negatif yönlü, çekingenlik ile pozitif yönlü anlamlı bir ilişkiye sahiptir. Araştırmada hem güvengenliğin hem de çekingenliğin sosyotelizmin anlamlı yodayıcısı olduğu saptanmıştır. Sosyotelizm davranışını açıklamada güvengenlik, çekingenlik ve kullanılan telefon etkilidir.

Keywords

Güvengenlik, Çekingenlik, Sosyotelizm, Telefon

Read: 731

Download: 228