Changing Concepts in Chemistry Curricula and Their Rate of Occurrence in University Entrance Exams

Author:

Number of pages : 177-194

Abstract

Bu çalışmanın amacı, son yıllarda yayımlanan kimya öğretim programlarında yer alan kavramları karşılaştırarak nelerin değiştiğini belirlemek ve bu kavramların lise sonrası üniversite giriş sınavlarında ne derece yansıtıldığını tespit etmektir. Araştırma nitel araştırma yaklaşımlarından doküman analizi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada incelenen dokümanlar MEB tarafından hazırlanan 2007, 2013 ve 2018 kimya öğretim programları ile ÖSYM tarafından uygulanan üniversite giriş sınavları YGS, LYS ve YKS sınavlarının 2012 ve sonrası yıllardaki kimya sorularıdır. Çalışma kapsamında MEB tarafından 2007, 2013 ve 2018 yıllarında yayımlanan üç kimya öğretim programı ve 2012-2018 yıllarında uygulanan üniversite giriş sınavları kimya soruları içerik analizine tabi tutulmuştur. Programlarda yer alan kimya kavramları listelenmiş ve karşılaştırılarak betimsel yollarla tablolar halinde sunulmuştur. Son yıllarda hangi kavramların programa girdiği hangilerinin programdan çıktığı tespit edilmiştir. Daha sonra 2012-2018 üniversite giriş sınavları YGS, LYS ve YKS dokümanları analiz edilerek müfredatta yer alan kavramların sınavlarda hangi oranda sorulduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda 2007 yılında hazırlanan programın diğer programlara göre çok daha yoğun olduğu, 2007 yılından sonra ciddi sadeleştirmeler yapıldığı ve yoğunluk azaltılarak öğrencilerin seviyesine uygun az ve öz bilgi hedeflendiği görülmüştür. 2013 ve 2018 yıllarında kimya bilgilerinin günlük hayatla ilişkilendirilmesine daha çok dikkat edildiği ve bilim-teknolojideki yenilikler programa daha çok yansıtıldığı söylenebilir. Üniversite sınavlarında en çok sorulan kimya kavramlarının; atom, element, bileşik, elektron, çözelti, çözünürlük, ısı, sıcaklık, elektron dizilimi, periyodik sistem, grup, saf madde, derişim, iyon, kovalent bağ, kaynama, metal, orbital ve yükseltgenme basamağı olduğu ve üniversite sınavlarında sorulmayan kavramların yeni programlarda müfredattan çıkarıldığı daha sık sorulan kavramlar ise yerini koruduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

This study aims to determine the changes in concepts featuring in chemistry curricula published in recent years through comparison, and to see to what extent these concepts are reflected in university entrance exams. The study was conducted through the use of document analysis, a qualitative research method. The documents used in this study are the chemistry curricula prepared by the Turkish Ministry of Education (MEB) in 2007, 2013, and 2018, as well as the chemistry questions from 2012 onward of university entrance exams (YGS, LYS and YKS) administered by the national examination body, Measuring, Selection and Placement Center (ÖSYM). As part of this study, the three chemistry curricula published in 2007, 2013, and 2018, and the chemistry questions featuring in the university entrance exams organized in 2012-2018 were subjected to a content analysis. The chemistry concepts found in the curricula were listed and presented in a descriptive comparison. The study ascertained which concepts were omitted from the curricula in recent years, and which were newly added. Afterward, the study analyzed YGS, LYS, and YKS documents from the 2012-2019 university entrance exams to see how frequently the concepts found in the curricula were tested. The study concluded that the curriculum prepared in 2007 was much more intensive in comparison to others, and that the format was simplified and diluted to a great extent after 2007, focusing on delivering level-appropriate and concise information. It can be said that more attention than usual was paid in the years 2013 and 2018 to associate chemistry knowledge with daily life and to update the curriculum with developments in technology and science. The study found that the most frequently tested concepts in university entrance exams were atoms, elements, compounds, electrons, solutions, solubility, heat, temperature, electron configuration, periodic system, groups, pure substances, concentration, ions, covalence, boiling, metals, orbitals, and oxidation state, and that the concepts not tested in university entrance exams were removed from the curriculum, while the concepts that were frequently tested were retained.

Keywords