Examining Marital Satisfaction in terms of Interpersonal Mindfulness in Marriage and Perceived Problem Solving Skills
Examining Marital Satisfaction in terms of Interpersonal Mindfulness in Marriage and Perceived Problem Solving Skills

Author : Mehmet Engin Deniz - Seher Merve Erus - Dilay Batum
Number of pages : 69-83

Abstract

Bu araştırma evlilikte kişilerarası bilinçli farkındalık ve algılanan sorun çözme becerisinin evlilik doyumunu ne derece yordadığını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcı grubunu İstanbul’da yaşayan en az ortaöğretim mezunu, evli bireyler oluşturmaktadır. Araştırmaya, 174’ü (%57,6) kadın ve 128’i (%42,4) erkek olmak üzere toplam 302 evli birey katılmıştır. Veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu”, “Evlilik Yaşamı Ölçeği”, “Evlilikte Bilinçli Farkındalık Ölçeği” ve “Evlilikte Sorun Çözme Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler çoklu regresyon analiziyle incelenmiştir. Çoklu regresyon analizi sonucunda evlilikte kişilerarası bilinçli farkındalık ve algılanan sorun çözme becerisinin evlilik doyumunu anlamlı düzeyde yordadığı görülmüştür (R=0.771; R2=0.594; F=205.373; p<.001). Evlilikte kişilerarası bilinçli farkındalık ve algılanan sorun çözme becerisinin; evlilik doyumu toplam varyansının %59’unu açıkladığı bulunmuştur. Bağımsız değişkenlerin evlilik doyumu üzerinde önemi sırasıyla algılanan sorun çözme becerisi (.44) ve evlilikte kişilerarası bilinçli farkındalıktır (.41); ancak her iki bağımsız değişkenin de evlilik doyumu üzerindeki etkilerinin birbirine çok yakın olduğu görülmüştür. Sonuç olarak evli bireylerin evlilik ilişkisinden sağladıkları doyumu, algılanan sorun çözme becerisi ve evlilikte kişilerarası bilinçli farkındalığın büyük oranda etkilediği söylenebilir.

Keywords

Evlilik Doyumu, Bilinçli Farkındalık, Kişilerarası Bilinçli Farkındalık, Sorun Çözme Becerisi

Read:1054

Download: 437

Atıf Bulunamadı