Teachers’ Creative Teaching Perceptions: A Scale Development Study
Teachers’ Creative Teaching Perceptions: A Scale Development Study

Author : Adnan Gülözer - Gülgün Bangir Alpan
Number of pages : 268-281

Abstract

Bu makale lise öğretmenlerinin yaratıcılık ve yaratıcı öğretime ilişkin algı düzeylerini belirleme amaçlı bir ölçek geliştirme çalışmasıdır. Madde havuzunun oluşturulması için önce literatür taraması yapılmış, sonrasında ölçeğin uygulanacağı hedef kitleden 22 öğretmene (12 erkek, 10 kadın) açık uçlu sorular sorularak bilgi alınmıştır. Ayrıca 8 öğretmen ile yüz yüze görüşülerek verilen cevaplara dayalı ölçek maddeleri oluşturulmuştur. Madde havuzunda toplanan 130 maddenin kapsam ve yapı bakımından uygunluğu incelenmiş, öğretmen görüşü de alınarak, kısmen anlaşılmayan veya çelişkili bulunan ifadeler öğretmenlerin önerileri doğrultusunda düzeltilmiş, benzeşik maddeler birleştirilmiştir. Elde edilen 124 madde alanında uzman 8 öğretim üyesinin görüşleri ışığında 87’ye düşürülmüştür. Yaratıcı Öğretim Ölçeği (YÖL) taslağı 10 ilde 507 öğretmene uygulanmıştır (176 erkek, 331 kadın). Ölçek maddeleri üzerinde yapılan hesaplamalar sonucunda, madde yükü 0,45 altında kalan 65 maddenin çıkartılmasına karar verilmiştir. Faktör analizi sonrası 22 maddeye düşen ölçek üzerinde yapılan son ölçümde güvenirlik katsayısı α=.86 olarak hesaplanmıştır.. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, yapı geçerliliği için açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Güvenirlik analizleri için, Cronbach Alpha korelasyon testi kullanılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda, beş alt boyutlu bir yapı oluşmuştur. 1- Sınıf içi Uygulamalar (6 madde) 2-Yaratıcılık Kavram Algısı (4madde) 3-Çoklu Öğrenme Ortam Oluşturma (4 madde) 4-Yeniliğe Uyum (5 madde) 5-Öğrenmeyi Öğretme (3madde). Ölçek, toplam varyansın %53,67’sini ölçmektedir. Yapılan doğrulayıcı faktör analizinde (DFA) de ölçek modelinin uygun olduğu görülmüştür (X2 /sd: 2.83, S-RMR: 0.05, RMSEA: 0.06, NFI: 0.95, RFI: 0.94, RMR: 0.04, IFI: 0.96). Ölçeği oluşturan maddelerle ilgili sonuçlar incelendiğinde, maddelerin faktör yükleri 0,554 ile 0,798 arasında değerler almaktadır. Nihai ölçek, 22 maddeli 5 faktörden oluşmaktadır. Bu 5 faktör, ölçek varyansının % 54,92’sini açıklamaktadır.

Keywords

Yaratıcı Öğretim, Öğretmenlerin Öğretim Algıları, Ölçek Geliştirme

Read:890

Download: 320

Atıf Bulunamadı