Reflections of Political Education on Primary Education Classes
Reflections of Political Education on Primary Education Classes

Author : TURGAY ÖNTAŞ - Şule Eguz - Erdal Yıldırım
Number of pages : 324-340

Abstract

Bu araştırma, sınıf öğretmenlerinin temel eğitim sınıflarındaki güncel ve politik konuların öğretimine ilişkin düşünceleri ile temel eğitim sınıflarında güncel ve politik konuların öğretimine yönelik pratiklerini ortaya koymaya ve karşılaştırmaya dayalıdır. Karma desen modelinin kulllanıldığı araştırmada nicel boyutu tarama, nitel boyutu ise gözlem ile yapılandırılmıştır. Araştırmada amaçlı örneklem tiplerinden kolay ulaşılabilir örneklem tipi benimsenmiştir. Araştıramanın nicel boyutuna 87 sınıf öğretmeni katılırken, nitel boyutta ise sınıf pratiklerinin gözlendiği 7 öğretmen yer almıştır. Politik süreçlere yönelik bilgilendirmelerin eksikliği ile bunların günlük hayatta kullanımına yönelik yetersizliğin uyumlu olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin politik kavram, tanım ve süreçlerden kaçındıkları ve bunları sınıf pratiklerine yansıtmadıkları görülmektedir. Ulusal ve uluslarası ekonomik, sosyal ve siyasal olayların sınıf ortamına yansıtıldığına yönelik düşüncelerin, sınıf pratikleri ile uyumlu olmadığı görülmektedir. Demokratik süreçlerin ve değerlerin sınıf pratiklerine yansıtılmadığı gibi bu süreci besleyen tartışma ortamlarına da rastlanmamıştır. Politik konuların öğretiminde veli, öğrenci ve idarecilerden çekinildiği gibi buna yönelik öğretmen söylemlerinin de çelişkili olduğu görülmektedir.

Keywords

Politik eğitim, politik sosyalizasyon, temel eğitim, sosyal bilgiler

Read:795

Download: 285

Atıf Bulunamadı