Gender differences in academic self-efficacy in Turkey: A Meta-Analysis
Gender differences in academic self-efficacy in Turkey: A Meta-Analysis

Author : Nihan Sölpük Turhan
Number of pages : 56-69

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de cinsiyetin akademik öz yeterlilik üzerindeki etkisini inceleyen 2010 ve Ekim 2019 tarihine kadar olan bağımsız çalışmaları içeren 34 araştırma sonuçları üzerinden bir meta analiz çalışması yapılmasıdır. Araştırma, cinsiyetin akademik öz yeterlilik üzerindeki etkisinin etki büyüklüğü değeri üzerinden karşılaştırılması ve alt grup analizlerini içermektedir. Araştırmada akademik öz yeterlilik ölçek toplam puanı üzerine yapılan analizde toplamda 13951 öğrencinin %49 erkek ve % 51 kadın öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma bulguları göre, rasgele etkiler modeli kullanılmış olup, cinsiyetin akademik öz yeterlilik üzerinde düşük düzeyde anlamlı etkisinin olduğunu göstermektedir (Cohen d değeri. 43). Araştırmada araştırmanın yapıldığı yayım türü ve örneklem grubuna göre alt gruplar analizi analog ANOVA yapılmıştır. Sadece araştırmanın yapıldığı örneklem grubu değişkene göre farklılık olduğu belirlenmiştir (Qb = .23, df= 2, p<.05).

Keywords

Akademik öz yeterlilik, cinsiyet, meta-analiz

Read: 278

Download: 104