Relationship Between Students' Moral Maturity, Democratic Attitude And Target Behaviour Development Levels: A Correlational Study

Author:

Year-Number: 2020-Volume 12, Issue 4
Number of pages: 1-20
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin demokratik tutumlarını, ahlaki olgunluklarını ve hedef davranış gelişim seviyelerini farklı değişkenler açısından değerlendirmek; demokratik tutumları, ahlaki olgunlukları ve hedef davranış gelişim seviyeleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymak ve demokratik tutumlarının ve hedef davranış gelişim seviyelerinin birlikte ahlaki olgunluğu yordayıp yormadığını belirlemektir. Bu çalışma öğrencilerin demokratik tutum, ahlaki olgunluk ve hedef davranış gelişim seviyeleri arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik ilişkisel tarama türünde bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu, 4., 5., 6., 7. ve 8. sınıf seviyelerinden basit seçkisiz yöntemle seçilen ikişer sınıfta öğrenim gören 262 öğrenci oluşturmaktadır. Ölçme aracı olarak “Ahlaki Olgunluk Ölçeği”, “Demokratik Değerler Ölçeği” ve “Hedef Davranış Gelişim Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma uygulama izninin alınmasından sonra araştırmacılardan birisi sınıflara bizzat giderek aynı gün içinde veri toplama araçlarını öğrencilere dağıtmış ve verileri elde etmiştir. Analizler için SPSS paket programından yararlanılmıştır. Bu çalışma kapsamında ulaşılan bulgulara göre, öğrencilerin demokratik tutum, ahlaki olgunluk ve hedef davranış gelişim seviyelerinde sınıf seviyesi değişkenine göre anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin demokratik tutum seviyelerinde ekonomik durum değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Ahlaki olgunluk ile demokratik tutum ve hedef davranış gelişimi arasında pozitif yönlü ve orta düzeyde bir anlamlı ilişki varken demokratik tutum ile hedef davranış gelişimi arasında pozitif yönlü ve zayıf düzeyde anlamlı bir ilişkinin olduğu ifade edilebilir. Demokratik tutum ile hedef davranış gelişimi arasındaki ilişkinin öğrencilerde ahlaki olgunluğun yaklaşık %26’sını anlamlı şekilde yordadığı görülmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to evaluate students' democratic attitudes, moral maturity and target behaviour development levels in terms of different variables, to reveal the relationship between their democratic attitudes, moral maturity and target behaviour development levels, and to determine whether their democratic attitudes and target behaviour development levels predict moral maturity together. This study is a relational screening study aimed at determining the relationship between students' democratic attitude, moral maturity and target behaviour development levels. The study group of the research consists of 262 students from 4th, 5th, 6th, 7th and 8th grade levels selected by simple random method studying in two classes. "Moral Maturity Scale", "Democratic Values Scale" and "Target Behaviour Development Scale" were used as the measurement tool. After the research application permission was obtained, one of the researchers went to the classes and distributed the data collection tools to the students on the same day and obtained the data. SPSS package program was utilized for the analyses. According to the findings reached within the scope of this study, a significant difference was determined in the democratic attitude, moral maturity and target behaviour development levels of the students according to the class level variable. In addition, a significant difference was found in students' democratic attitude levels according to the economic status variable. It can be stated that there is a positively oriented and moderately significant relationship between moral maturity and democratic attitude and target behaviour development, while there is a positively oriented and weakly significant relationship between democratic attitude and target behaviour development. It is seen that the relationship between democratic attitude and target behaviour development significantly predicts about 26% of moral maturity in students. In line with the findings reached, some suggestions were presented aimed at practitioners and researchers.

Keywords