Relationship Between Students' Moral Maturity, Democratic Attitude And Target Behaviour Development Levels: A Correlational Study
Relationship Between Students' Moral Maturity, Democratic Attitude And Target Behaviour Development Levels: A Correlational Study

Author : Yunus Akan -Ramazan Şamil Tatık
Number of pages : 1-20

Abstract

Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin demokratik tutumlarını, ahlaki olgunluklarını ve hedef davranış gelişim seviyelerini farklı değişkenler açısından değerlendirmek; demokratik tutumları, ahlaki olgunlukları ve hedef davranış gelişim seviyeleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymak ve demokratik tutumlarının ve hedef davranış gelişim seviyelerinin birlikte ahlaki olgunluğu yordayıp yormadığını belirlemektir. Bu çalışma öğrencilerin demokratik tutum, ahlaki olgunluk ve hedef davranış gelişim seviyeleri arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik ilişkisel tarama türünde bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu, 4., 5., 6., 7. ve 8. sınıf seviyelerinden basit seçkisiz yöntemle seçilen ikişer sınıfta öğrenim gören 262 öğrenci oluşturmaktadır. Ölçme aracı olarak “Ahlaki Olgunluk Ölçeği”, “Demokratik Değerler Ölçeği” ve “Hedef Davranış Gelişim Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma uygulama izninin alınmasından sonra araştırmacılardan birisi sınıflara bizzat giderek aynı gün içinde veri toplama araçlarını öğrencilere dağıtmış ve verileri elde etmiştir. Analizler için SPSS paket programından yararlanılmıştır. Bu çalışma kapsamında ulaşılan bulgulara göre, öğrencilerin demokratik tutum, ahlaki olgunluk ve hedef davranış gelişim seviyelerinde sınıf seviyesi değişkenine göre anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin demokratik tutum seviyelerinde ekonomik durum değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Ahlaki olgunluk ile demokratik tutum ve hedef davranış gelişimi arasında pozitif yönlü ve orta düzeyde bir anlamlı ilişki varken demokratik tutum ile hedef davranış gelişimi arasında pozitif yönlü ve zayıf düzeyde anlamlı bir ilişkinin olduğu ifade edilebilir. Demokratik tutum ile hedef davranış gelişimi arasındaki ilişkinin öğrencilerde ahlaki olgunluğun yaklaşık %26’sını anlamlı şekilde yordadığı görülmektedir.

Keywords

ahlaki olgunluk, demokratik tutum, hedef davranış, regresyon

Read: 408

Download: 240