Digital Story And Social Studies Teaching

Author:

Number of pages : 96-113

Abstract

Bu araştırmada, ilkokul 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde dijital hikaye uygulamalarının öğrencilerin akademik başarılarına etkisi ve öğrencilerin dijital hikaye uygulamalarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma 2018 - 2019 eğitim öğretim yılının ikinci yarıyılında Şanlıurfa ilindeki merkezi bir ilkokulda sosyal bilgiler dersinde gerçekleştirilmiştir. Karma yöntem desenlerinden birleştirme (çeşitleme) desenine dayalı olan çalışmada dijital hikaye anlatım yöntemine dayalı olarak gruplar halinde dijital hikaye çalışmaları yürüten 1. deney grubu, araştırmacılar tarafından oluşturulan dijital hikayeleri izleyen 2. deney grubu ve kontrol grubu bulunmaktadır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen "Etkin Vatandaşlık Başarı Testi" son-test sonuçlarına göre sosyal bilgiler dersinde 2. deney grubu öğrencilerinin akademik başarılarının, 1. deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin akademik başarılarından istatistiki olarak anlamlı derecede yüksek olduğu görülmüştür. Uygulama sonunda deney grupları öğrencileriyle yapılan görüşmelerde dijital hikaye anlatım yöntemi ve dijital hikayelerin öğrencilerin ders karşı tutumlarını olumlu yönde etkilediği, öğrenmeye, öğrencilerin dil becerileri ve 21. yüzyıl becerilerine katkı sağladığı, grup çalışmalarında ve dijital hikaye bileşenlerinde bazı zorluklar yaşadığı, bireysel/grup çalışmalarına ve dijital hikaye bileşenlerine yönelik önerilerde bulundukları sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the effects of digital storytelling and digital stories on the academic achievement of 4th grade students in Social Studies lessons and examine the opinions of the students on the digital storytelling method and digital stories. The study was conducted in the spring semester of 2018-2019 academic year a central primary school in Şanlıurfa province. In the study which is based on triangulation design, one of the mixed methods. there are 2 experimental and one control groups. While experimental group 1 produced digital stories depending on group work, the experimental group 2 listened and watched the digital stories produced by the researchers. According to the results of the achievement test developed by the researchers, the academic achievement of the second experimental group was statistically found to be higher than that of the first experimental group. Depending on the interviews made with the students in both experimental groups, it was concluded that digital storytelling method and digital stories contributed to the attitudes of the students towards the lesson positively, developed their language and 21st century skills and that students experienced difficulties due to group works and digital story components and they gave suggestions on individual and group works and digital story components.

Keywords