The Relationship Between Interpersonal Sensitivity and Psychological Resilience: A Structural Equation Modeling

Author:

Number of pages : 10-22

Abstract

Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinde kişiler arası duyarlılığın yordanmasında psikolojik sağlamlığın ve psikolojik sağlamlığın yordanmasında kişiler arası duyarlılığın anlamlı bir etkiye sahip olup olmadığı test edilmiştir. Bu amaçla değişkenler arasındaki ilişkiler örüntüsü incelenmiştir. Araştırma üniversitede öğrenim gören 187 kız, 66 erkek olmak üzere toplam 253 kişi üzerinden yürütülmüştür. Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin yaşlarının ortalaması 23.36’dır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Kişiler Arası Duyarlık Ölçeği ve Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmış ve veriler yapısal eşitlik modellemesi ile analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; psikolojik sağlamlık ile kişilerarası duyarlılığın alt boyutlarından olan kişilerarası kaygı ve bağımlılık ve atılgan olmayan davranışlar arasında anlamlı düzeyde negatif yönde ilişki tespit edilmiştir. Kişilerarası duyarlılığın bir diğer alt boyutu olan sosyal özgüven eksikliği ile psikolojik sağlamlık arasında ise anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Araştırmada ayrıca psikolojik sağlamlığın, kişilerarası kaygı ve bağımlılık alt boyutunun %6’sını, atılgan olmayan davranışlar alt boyutunun ise %4’ünü yordadığı bulunmuştur. Kişilerarası kaygı ve bağımlılık alt boyutunun ise psikolojik sağlamlığın %19'unu yordadığı tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The present study tests whether psychological resilience has a significant effect on predicting interpersonal sensitivity and whether interpersonal sensitivity has a significant effect on predicting psychological resilience in university students. For this purpose, the pattern of relations between the variables was examined. The study was conducted on a total of 253 students, 187 female and 66 male, studying at university. Average age of the students who participated in the study was 23.36. In the study, Interpersonal Sensitivity Measure and Brief Resilience Scale were used as data collection instruments. Relational survey method was used in the study and the data were analysed with structural equation modeling. According to the results obtained from the study, a significant and negative association was found between psychological resilience and interpersonal worry and dependency and unassertive behaviour sub-dimensions of interpersonal sensitivity. No significant association was found between lack of social self-confidence, which is another sub-dimension of interpersonal sensitivity and psychological resilience. In addition, it was found in the study that psychological resilience predicted 6% of interpersonal worry and dependency sub-dimension and 4% of unassertive behaviour sub-dimension. It was found that interpersonal worry and dependency sub-dimension predicted 19% of psychological resilience.

Keywords