An Investigation of the Predictive Roles of Self-Compassion and Mindfulness on Test Anxiety Among Turkish Adolescents

Author:

Year-Number: 2021-Volume 13, Issue 5
Number of pages: 1292-1309
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada lise öğrencilerinin sınav kaygısı düzeyleri ile öz-duyarlık ve bilinçli farkındalık düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla önce sınıf düzeyi ve cinsiyetin sınav kaygısı üzerindeki etkileri araştırılmış, ardından bu iki değişkenin öz-duyarlık ve bilinçli farkındalıkla birlikte sınav kaygısı üzerindeki yordayıcı rolleri incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılında bir devlet Anadolu lisesine devam eden ve yaşları 14-18 aralığında değişen 646 öğrenci(% 57.4 kız, % 42.6 erkek) oluşturmuştur. Araştırmada Sınav Kaygısı Envanteri (SKE), Öz-duyarlık Ölçeği (ÖDÖ), Bilinçli Farkındalık Ölçeği- Ergen Formu (BİFÖ-E) ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. SKE toplam ve iki alt ölçek (Kuruntu ve Duyuşsallık) puanlarında cinsiyete göre anlamlı bir farklılık bulunup bulunmadığını incelemek amacıyla yapılan Bağımsız Örneklem t Testleri sonucunda; her üç puan türünde de kız öğrencilerin erkek öğrencilerden anlamlı düzeyde (p< .05) daha fazla sınav kaygısı bildirdikleri görülmüştür. Ayrıca, öğrencilerin SKE toplam ve alt ölçek puanlarında sınıf düzeylerine göre anlamlı bir farklılık bulunup bulunmadığını incelemek amacıyla yapılan tek yönlü ANOVA sonuçlarına göre 9. sınıfların her üç puan türünde de 12. sınıflardan anlamlı düzeyde (p< .05) daha fazla sınav kaygısı bildirdikleri bulunmuştur. Araştırmada sınav kaygısı ile öz-duyarlık ve bilinçli farkındalık toplam ve alt ölçek puanları arasında ilişkileri incelemek amacıyla Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. ÖDÖ- Paylaşımların Bilincinde Olma alt boyutunun SKE toplam ve Kuruntu puanları ile ilişkileri dışında hesaplanan tüm ilişkiler anlamlı bulunmuştur. Öğrencilerin sınav kaygı düzeyleri, öz-duyarlık ve bilinçli farkındalık düzeyleri ile orta veya düşük düzeylerde negatif yönde anlamlı bir ilişki içindedir. Son olarak, Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi sonuçları, sınıf düzeyi, cinsiyet, bilinçli farkındalık, öz-duyarlık, öz-duyarlık izolasyon ve öz-duyarlık aşırı özdeşleşme boyutlarının sınav kaygısını anlamlı düzeyde yordadığını göstermiştir. Tek istisnai durum cinsiyetin kuruntu alt boyutunu yordamaması olarak görülmüştür.

Keywords

Abstract

This study was aimed to examine the relationship between self-compassion, mindfulness and test anxiety among Turkish adolescents. Data were collected from 646 high school students, by using the Test Anxiety Inventory (TAI), the Self- Compassion Scale (SCS), the Mindfulness Attention Awareness Scale (MAAS) and the Personal Information Form. First, the grade level and gender effects on test anxiety were examined. Then, the predictive roles of these two variables on test anxiety together with self-compassion and mindfulness were investigated. Independent Samples t-test, One-Way ANOVA, and Multiple Linear Regression were run. Results revealed that females reported significantly higher test anxiety than males, and 9th graders reported significantly higher test anxiety than the 12th graders on TAI total and sub-scale (Worry and Emotionality) scores. When the predictive roles of each sub-dimension score of the SCS on the test anxiety scores were examined, over-identification and isolation significantly predicted all three TAI scores.

Keywords