Metaphors of Higher Secondary Education Students’ in TRNC Regarding the Concept of Turkish Cypriot Literature

Author:

Number of pages: 104-124
Year-Number: 2021-Volume 13, Issue 1

Abstract

Araştırma, KKTC Genel Ortaöğretim II. Kademede öğrenim gören öğrencilerin edebiyata ilişkin algılarını metaforlar yardımıyla ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu amaç için öğrencilerden “Kıbrıs Türk Edebiyatı” dersine ilişkin metafor üretmeleri istenmiştir. Araştırmanın katılımcılarını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürlüğüne ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğüne bağlı on okulun 9, 10, 11 ve 12. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler (787) oluşturmaktadır. Araştırmada betimsel tarama deseni esas alınmıştır. Araştırmanın verileri, uzman görüşleri tarafından belirlenen iki adet açık uçlu soru ile toplanmış ve elde edilen verilerin analizinde nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi kullanılmıştır. Analiz edilen veriler, SPSS ortamına aktarılmış ve sonuca ulaşılmıştır. Bu araştırma sonucunda metaforlar yoluyla öğrencilerin Kıbrıs Türk Edebiyatı’na ilişkin düşünceleri ve algıları ortaya konmuştur. Sonuç olarak Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın karışık, anlaşılması zor, sıkıcı ve hiç çekilmeyen, bitmeyen ve sürekli devam eden, geçmişe bağlı olarak algılandığı görülmüştür. Olumsuz düşünceleri yansıtan bu kategorilere karşın Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın bilgi verici, eğitici, eğlenceli ve haz verici, kapsamlı ve çeşitli, faydalı ve gerekli, akıcı aynı zamanda da kuralcı, merak ve ilgi uyandırıcı kategorileri de çıkan sonuçlar arasındadır. Öğrencilerin ürettikleri bu metaforlar, edebiyat ve dil eğitiminde var olan sorunlar hakkında ipuçları vermektedir. Öğrenciler olumlu ve olumsuz değerlendirmeleriyle nasıl bir edebiyat ve dil eğitimi istediklerini anlamamıza olanak tanımıştır.

Keywords

Abstract

This research aims to reveal TRNC Higher Secondary Education students' perception of Cypriot Turkish Literature via metaphors. For this purpose, students were asked to generate metaphors for "Turkish Cypriot Literature" class. Participants of the research consist of 787 students who attend 9th, 10th, 11th and 12th grades of ten schools which are administered by TRNC Directorate of General Secondary Education Administration and Directorate of Occupational Technical Education Administration. The research was based on Phenomenology pattern. Research data was gathered via two open-ended questions, which were selected by expert viewpoints and content analysis, which is a qualitative research method was used for the analysis of the collected data. As a conclusion of this research, thoughts and perceptions of students regarding Turkish Cypriot Literature was obtained and presented via metaphors. As a result, it is seen that Turkish Cypriot Literature was perceived as complicated, hard to grasp, boring and unbearable, never-ending and forever going on and ancestral, connected to the past. Despite these categories that reflect negative thoughts, categories of Turkish Cypriot Literature as; informative, educative, fun and pleasurable, comprehensive and varied, useful and needed, fluent and normative at the same time, rising curiosity and interest are also among the derived results. These metaphors that students generated give hints about the problems that exist in the education of literature and language. Students enabled us to understand what sort of education of literature and language they required via their positive and negative evaluations.

Keywords