A Predictor of Teachers’ Psychological Well-Being: Teacher Self-Efficacy

Author:

Year-Number: 2020-Volume 12, Issue 4
Number of pages: 41-55
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada öğretmen öz-yeterliği ile psikolojik iyi oluş arasındaki ilişki incelenmiştir. İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı bu araştırmanın verileri, İstanbul ili Kadıköy İlçesinde kamu okullarında görev yapan 412 öğretmenden toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak öğretmen öz-yeterliği ve Psikolojik iyi oluş ölçekleri kullanılmıştır. Araştırmada öğretmenlerin öğretmen öz-yeterlikleri ve psikolojik iyi oluşları yüksek düzeylerde bulunmuştur. Ayrıca öğretmen öz-yeterliği ile öğretmenlerin psikolojik iyi oluş düzeyleri arasında pozitif yönde ve anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan öğretmen öz-yeterliğinin öğretmenlerin psikolojik iyi oluşlarının bir yordayıcısı olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

In this study, the relationship between teacher self-efficacy and psychological well-being was examined. The data were collected from 412 teachers working in public schools in Kadıköy district of Istanbul. Teacher self-efficacy and psychological well-being scales were used as data collection tools. In the study, teachers' self-efficacy and psychological well-being were found to be high. In addition, there was a positive and significant relationship between teacher self-efficacy and teachers' psychological well-being levels. On the other hand, teacher self-efficacy was found to be a predictor of psychological well-being of teachers.

Keywords