A Predictor of Teachers’ Psychological Well-Being: Teacher Self-Efficacy
A Predictor of Teachers’ Psychological Well-Being: Teacher Self-Efficacy

Author : Ramazan Cansoy - Hanifi Parlar - Muhammet Emin Türkoğlu
Number of pages : 41-55

Abstract

Bu araştırmada öğretmen öz-yeterliği ile psikolojik iyi oluş arasındaki ilişki incelenmiştir. İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı bu araştırmanın verileri, İstanbul ili Kadıköy İlçesinde kamu okullarında görev yapan 412 öğretmenden toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak öğretmen öz-yeterliği ve Psikolojik iyi oluş ölçekleri kullanılmıştır. Araştırmada öğretmenlerin öğretmen öz-yeterlikleri ve psikolojik iyi oluşları yüksek düzeylerde bulunmuştur. Ayrıca öğretmen öz-yeterliği ile öğretmenlerin psikolojik iyi oluş düzeyleri arasında pozitif yönde ve anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan öğretmen öz-yeterliğinin öğretmenlerin psikolojik iyi oluşlarının bir yordayıcısı olduğu görülmüştür.

Keywords

Psikolojik iyi oluş, Öğretmen öz-yeterliği, İyi oluş ve öz-yeterlik ilişkisi

Read: 304

Download: 144