The Effect of Well-done Cards Used as a Motivation Tool in Turkish Teaching on the Attitudes of Secondary School Students towards Turkish Course

Author:

Number of pages : 37-47

Abstract

Bu araştırmada ortaokullarda Türkçe dersi öğretiminde bir motivasyon (güdüleme) aracı olarak kullanılan aferin kartının öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik tutumlarına etkisi ve öğrencilerin aferin kartına ilişkin görüşleri araştırılmıştır. Karma modelin kullanıldığı bu çalışmada 2017-2018 öğretim yılında Erzurum Yakutiye 1071 Malazgirt Ortaokulunda öğrenim gören yüz öğrenciyle mülakat yapılarak öğrencilerin aferin kartı uygulaması hakkındaki görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada öğrenci görüşleri nitel yöntemlerle tutum ölçeği ise nicel yöntemlerle analiz edilmiştir. Öğrencilerin Türkçe dersine karşı tutumları Türkçe dersi tutum ölçeğiyle belirlenmiştir. Öğretim yılı sonunda öğrencilerin aferin kartı uygulaması hakkındaki görüşlerine yapılandırılmış mülakat yöntemiyle başvurulmuştur. Öğrencilerin görüşlerinden elde edilen veriler, önem sırasına göre sınıflandırılmıştır. Görüşmelerin analizi sonucunda öğrencilerin % 88’inin uygulamadan memnun oldukları ve uygulamanın bütün derslere yayılmasını istedikleri tespit edilmiştir. Araştırmanın başında ve sonunda uygulanan Türkçe dersi tutum ölçeği verileri SPSS 23.00 programında analiz edilmiş ve öğrencilerin derse karşı olan tutumlarının olumlu yönde değiştiği gözlenmiştir. Ayrıca araştırmada ortaokul öğrencilerin derslere karşı ilgisinin ve derslerdeki başarısının artırılması için yapılacak çalışmaların çeşitliliği hakkında paydaşlara önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

In this study; the effect of well done cards, these cards are used as a motivation tool in Turkish course in secondary schools, on students' attitudes towards Turkish course is studied, and students' opinions on well done cards are analyzed. This study, in which a mixed model is employed, seeks to reveal the opinions of 100 students who study at Erzurum Yakutiye 1071 Malazgirt Secondary School on well done card application, using the data obtained from interviews with these students on this application. In the study, student opinions are analyzed with qualitative methods, and the attitude scale is analyzed with quantitative methods. Students' attitudes towards Turkish course is analyzed with the Turkish course attitude scale. At the end of the academic year, the opinions of the students participating in the study on the application of well done cards are taken, using structured interview method. Data obtained from students' opinions are classified in order of importance. According to the results of the interviews, it is found that 88 % of the students are pleased with this application and state that they want this application to be used in all courses. The data of Turkish course attitude scale, this scale is applied at the beginning and at the end of the study, is analyzed with SPSS 23.00 program, and it is observed that students' attitudes towards the course have changed positively. In addition, suggestions for the relevant stakeholders on different activities aimed at increasing secondary school students' interest in learning courses and increasing academic achievement are made.

Keywords