Special Education Teachers’ Views on Teaching Science to Students with Intellectual Disabilities

Author:

Number of pages: 675-688
Year-Number: 2021-Volume 13, Issue 3

Abstract

Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin fen bilgisi eğitimi üzerine yapılan çalışmaların azlığı bu alanın yeterli önemi görmediğinin en önemli kanıtıdır. Bu çalışmada bu durumu irdelemek adına zihinsel yetersizliği olan öğrencilere fen bilgisi öğretimine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini Erzurum ilinde görev yapan on zihin engelliler öğretmeni oluşturmaktadır. Katılımcıların dördü kadın, altısı erkektir. Çalışmada amaca uygun olarak bir nitel araştırma yöntemi olan görüşme metodu kullanılmıştır. Bu doğrultuda beş sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme kataloğu hazırlanmış ve görüşmeler bu katalog üzerinden gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler 5 ile 20 dakika arasında değişen sürelerde yapılmıştır. Elde edilen görüşme kayıtları metne dönüştürülmüştür. Bu metinler Mayring’in (2015) içerik analizi yöntemine uygun olarak analiz edilmiştir. Analizler sonucunda özel eğitim öğretmenlerinin zihinsel yetersizliği olan öğrencilere verilecek fen bilgisi eğitimine genel olarak olumlu baktıkları görülmüştür. Ancak fen bilgisi eğitiminin etkililiği için öğrencilerin ve öğretmenlerin eğitsel ihtiyaçlarının karşılanmasının önemli olduğu belirtilmiştir. Elde edilen bulgular (bu alanda benzer çalışma olmasa da) farklı öğrenci tipleriyle yapılan çalışmaların bulguları ile benzerlik göstermektedir.

Keywords

Abstract

The lack of studies on teaching science to students with intellectual disabilities is the most significant evidence that the importance has not been attached sufficiently to this field. In this study, it was aimed to analyze teachers' views with regard to teaching science to students with intellectual disabilities in order to investigate this situation. The sample of the study consists of ten special education teachers working in Erzurum, Turkey. Six males and four females participated in this study. The interview method which is one of the qualitative research methods was used in the study complying with the study's aim. In this direction, a semi-structured interview catalog comprising of five questions was prepared and the interviews were conducted according to this catalog. Each interview was carried out within a time period varying between 5 and 20 minutes. The interview recordings were transcribed into text. These texts were analyzed in accordance with the content analysis method of Mayring (2015). The analysis results revealed that special education teachers generally consider positively the science education to be offered to students with intellectual disabilities. Nonetheless, it was underlined that the effectiveness of science education entails meeting the educational needs of both students and teachers. The obtained findings correspond with the results of studies conducted with students with intellectual disabilities and without intellectual disabilities.

Keywords