Occupational Resilience Belief Life Satisfaction and Superior Support as the Predictors of the Job Stress in Teachers

Author:

Number of pages: 1010-1022
Year-Number: 2021-Volume 13, Issue 4

Abstract

Bu çalışmanın amacı mesleki dayanıklılık inancının, yaşam doyumunun ve yönetici desteğinin öğretmenlerin iş stresini ne derece yordadığının belirlenmesidir. Araştırmanın çalışma grubu 131 kadın ve 123 erkek olmak üzere toplam 254 öğretmenden oluşmaktadır. Çalışmada veri toplamak amacıyla iş stresi ölçeği, yaşam doyumu ölçeği, mesleki dayanıklılık inancı ölçeği ve algılanan yönetici desteği ölçeği kullanılmıştır. Mesleki dayanıklılık inancının, yaşam doyumunun, yönetici desteğinin, cinsiyetin ve yaş düzeyinin öğretmenlerin iş stresini ne derece yordadığının belirlenmesi için Çoklu Regresyon Analizi uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar incelendiğinde yaşam doyumu, mesleki dayanıklılık ve yaş öğretmenlerin iş stresini negatif yönde anlamlı düzeyde yordarken; yönetici desteği ve cinsiyet öğretmenlerin iş stresini anlamlı düzeyde yordamamaktadır. Başka bir deyişle; öğretmenlerin yaşam doyumu, mesleki dayanıklılıkları ve yaşları arttıkça iş stresleri azalmaktadır.

Keywords

Abstract

The purpose of the current study is to determine the extent to which occupational resilience belief, life satisfaction and superior support predict job stress in teachers. The study group of the current research is comprised of a total of 254 teachers (131 females and 123 males). In the current study, the job stress scale, the life satisfaction scale, the occupational resilience belief scale and the perceived superior support scale were used to collect data. In order to determine the extent to which occupational resilience belief, life satisfaction, superior support, gender and age predict job stress in teachers, multiple regression analysis was conducted. The findings have revealed that while life satisfaction, occupational resilience belief and age negatively and significantly predict job stress in teachers, superior support and gender do not significantly predict job stress in teachers. In other words, with teachers’ increasing life satisfaction, occupational resilience belief and age, their job stress decreases.

Keywords