University Students' Views on the Effectiveness of Learning through Homework: A Qualitative Study

Author:

Number of pages: 689-704
Year-Number: 2021-Volume 13, Issue 3

Abstract

Bu araştırmada üniversitede öğrencilerinin ödevle öğrenmenin etkililiği üzerine görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseni kullanılan araştırmanın katılımcılarını üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Pandemi döneminde dersleri uzaktan alan öğrencilere bir e-postayla çalışmanın amacı ve kapsamı hakkında bilgi verilmiş olup, katılmak isteyen öğrencilerden dönüt beklenmiştir. Dönüt sağlayan 15 öğrenci ile whatsapp mesajlaşma uygulaması ile görüşmeler sağlanmıştır. Her bir katılımcıyla bireysel olarak görüşülerek sorular yöneltilmiş ve yanıtlar alınmıştır. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde, nitel veri analizleri tekniklerinden içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmada temalar ve alt temalar belirlenmiş ve yapılan alıntılar yoluyla katılımcı görüşlerinden bazıları aktarılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre verilen ödevlerin öğrencilerin ilgilerini çekmeleri halinde, öğrencilerin çoğunluğu ödevi öğrenme odaklı yapacaklarının ifade etmişlerdir. Ödevler öğrencinin ilgisini çekmediği takdirde ise, öğrenciler, ödevleri mecbur oldukları için yapacaklarını, mekanik bir şekilde hazırlamaktan öteye gitmeyeceğini belirtmişleridir. Akademisyenler tarafından verilen ödevlerin niteliğine ilişkin olumlu düşünen öğrenciler en fazla ödevlerin öğretici, ilgi ve ihtiyaca göre verildiğini, olumsuz düşünen öğrenciler ise, ödevlerin baştan savma, fazla sayıda, açıklayıcı ve öğretici olmayan, kısıtlı sürede yapılması beklenen, öğrenci seviyesi ve dersin içeriğine uygun olmayan ve bilgi ağırlıklı ödevler olarak nitelendirmişlerdir. Bu noktada araştırma sonuçlarından yola çıkarak ödevin tek başına bir teknik olarak kullanılamayacağı, örgün eğitimi destekleyici olarak kullanılabileceği önerilmektedir.

Keywords

Abstract

This study aims to reveal the opinions of university students on the effectiveness of learning through homework. The participants of the study using phenomenology design, one of the qualitative research methods, are university students. The research data were collected by means of a semi-structured interview form developed by the researchers. Content analysis, one of the qualitative data analysis techniques, was used in analyzing the research data. Themes and sub-themes were set in the research and some of the participants’ views were presented through the quotations. According to the results of the research, the majority of the students stated that if the homework given attracts their attention, they would do their homework with the intent of learning. The students stated that if the homework does not attract their attention, they would do the homework just because they are obliged and would never go beyond preparing them mechanically. Students who think positively about the quality of the assignments given by academicians stated that most of the homework is educatory, and given according to their interests and needs. The students who think negatively described the homework as sloppy, excessive, non-explanatory, non-educatory, and expected to be done in a limited time, unsuitable for the student level and the content of the course and knowledge-intensive homework. At this point, based on the research results, it is suggested that homework must be used as a supportive of formal education not as a stand-alone technique.

Keywords