Adaptation of Reputation Tracker Corporate Reputation Measurement Tool (Rep Trak) to Turkish: Validity and Reliability Study

Author:

Number of pages: 33-52
Year-Number: 2021-Volume 13, Issue 1

Abstract

Keywords

Abstract

Bu araştırmanın amacı, tüm dünyada örgütlerin itibarlarını belirleyebilmek için yaygın olarak kullanılan Rep Trak itibar ölçme aracının Türkçe’ye uyarlanmasıdır. 23 madde ve 7 faktörden oluşan orijinal ölçeğin eşdeğerlik çalışmaları yapılmıştır. İlk aşamada 116 kişilik örneklem grubuna ölçek uygulanmış ve 23 maddeden oluşan dört faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır. Bu yapının güvenirlik katsayısı 0,928 olarak bulunmuştur. Daha sonraki ikinci çalışmada 450 kişilik örneklem grubuna ikinci bir uygulama yapılmıştır.  Elde edilen verilerle açımlayıcı faktör analizi (AFA) yapılmıştır. Bu analiz sonucunda 23 maddenin tamamının ölçekte kaldığı ancak faktör sayısının beşe düştüğü bulunmuştur. AFA sonuçlarının alanyazındaki çalışmalarla paralellik gösterdiği görülmüştür. AFA sonucunda beş faktörün açıkladığı toplam varyans 52.816 olarak bulunmuştur. Üçüncü aşamada 264 kişilik farklı bir çalışma grubundan elde edilen veriler üzerinde doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Yapılan DFA sonucunda uyum iyiliği değerlerinin kabul edilebilir sınırlar içinde olduğu bulunmuştur. Hesaplanan güvenirlik katsayısı 0,926 bulunmuştur. Bu sonuçlar, ölçeğin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu ve yükseköğretim kurumlarının itibarı ile ilgili bilimsel araştırmalarda kullanılabileceğini göstermiştir.

Keywords