Examination of Metaphoric Perceptions of Prospective Teachers Regarding the Concept of

Author:

Number of pages: 754-776
Year-Number: 2021-Volume 13, Issue 3

Abstract

Keywords

Abstract

Bu araştırmada, Eğitim fakültesi bünyesinde bulunan farklı bölümlerdeki öğretmen adayları ile pedagojik formasyon sertifika programlarında okuyan kursiyerlerin “pedagojik formasyon” kavramına yönelik algılarının metaforlar aracılığıyla belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma sürecinde nitel araştırma yaklaşımlarından olgu bilim fenomenoloji kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu olasılığa dayalı örnekleme metodu kullanılarak belirlenmiş olan 180 pedagojik formasyon sertifika programı kursiyeri ve farklı bölümlerde okuyan 247 eğitim fakültesi öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan ve iki açık uçlu sorudan oluşan bir form kullanılmıştır. İlk olarak katılımcıların mezun oldukları ya da halen okudukları bölümlerini yazmaları istenilmiştir. Daha sonra “Pedagojik formasyon sertifika programı kursu………………………….gibidir. Çünkü………………………………….” şeklinde boş bırakılan bir ifadeyi metafor kullanarak doldurmaları istenilmiştir. Araştırma sonucunda pedagojik formasyon kursiyerlerinin XX farklı kategoride, eğitim fakültesinde bulunan öğretmen adaylarının ise XX farklı kategoride metafor ürettikleri ve yalnızca doğa metaforu kategorisinin her iki grupta da ortak olarak yer aldığı belirlenmiştir. Araştırma sonuçları dikkate alındığında, pedagojik formasyon sertifika programları eğitim fakültesi öğretmen adayları için yetersiz ve birçok eksikliği bulunan ve öğretmen olabilmek için gerekli olan kriterleri tam olarak sağlayamayan bir program olarak anlaşılmakta, pedagojik formasyon sertifika programı kursunu alan kursiyerler açısından bakıldığında ise, mesleğe girişte bir önkoşul ve öğretmen olabilmek için bir fırsat olarak görülmektedir.

Keywords