Okul Yöneticilerinin Öz Kendilik Değerlendirmesinin Presenteeizm Davranışları Üzerinde Kişilik Özelliklerinin Aracı Rolü

Author:

Number of pages: 157-176
Year-Number: 2022-Volume 14, Issue 1

Abstract

Keywords

Abstract

Yapılan bu araştırmada okul yöneticilerinin öz kendilik değerlendirmesinin presenteeism davranışları üzerindeki etkisinde kişilik özelliklerinin aracı rolünü ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında korelasyonel desende tasarlanan nicel araştırmada, 2019-2020 eğitim öğretim yılında “basit rastlantısal (tesadüfi)” örnekleme yöntemi ile seçilen 310 okul yöneticisinden oluşan örneklem grubuyla araştırma yürütülmüştür. Verilerin analizinde korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda okul yöneticilerinin öz kendilik değerlendirmelerinin orta düzeyde presenteesim davranışlarının ise düşük düzeyde olduğu ve yöneticilerin daha çok A tipi kişilik özelliklerine sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Çoklu regresyon analizi ve process modülü ile bootstrapp regresyon analizi sonuçlarına göre ise öz kendilik değerlendirmesinin presenteeism davranışları üzerindeki etkisinde kişilik özellikleri ise kısmi aracılık etkisine sahip olduğu belirlenmiştir.

Keywords