An Investigation of Pre-service Primary Mathematics Teachers’ Math Literacy Self-Efficacy Beliefs in Terms of Certain Variables (Pages: 393-408)

Author :  

Year-Number: 2013-Volume 5, Issue 2
Language : null
Konu : null

Abstract

The aim of this study is to investigate preservice primary Mathematics teachers’ self-efficacy beliefs in terms of gender, class level and problem-solving skills. According to this aim, the research was conducted on 152 preservice teachers enrolled in Primary School Mathematics Teaching program from Hasan Ali Yücel Educational Faculty in İstanbul University. The data was collected through a Math Literacy Self-Efficacy Scale and a personal information form that includes a routine problem-solving task. T-test and variance analysis were used for analyzing the data. According to the results of the data analysis, it was determined that there were significant differences in mathematics literacy self-efficacy beliefs of preservice primary mathematics teachers in terms of class level; however, there was no significant difference in terms of gender. It was also determined that the self-efficacy levels of preservice primary mathematics teachers who solved the problem was significantly higher than those who failed to write the problem. The findings were discussed in the light of related literature and some suggestions regarding the study were provided.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to investigate preservice primary Mathematics teachers’ self-efficacy beliefs in terms of gender, class level and problem-solving skills. According to this aim, the research was conducted on 152 preservice teachers enrolled in Primary School Mathematics Teaching program from Hasan Ali Yücel Educational Faculty in İstanbul University. The data was collected through a Math Literacy Self-Efficacy Scale and a personal information form that includes a routine problem-solving task. T-test and variance analysis were used for analyzing the data. According to the results of the data analysis, it was determined that there were significant differences in mathematics literacy self-efficacy beliefs of preservice primary mathematics teachers in terms of class level; however, there was no significant difference in terms of gender. It was also determined that the self-efficacy levels of preservice primary mathematics teachers who solved the problem was significantly higher than those who failed to write the problem. The findings were discussed in the light of related literature and some suggestions regarding the study were provided.

Keywords


 • Akarsu, S. (2009). Öz-yeterlik, motivasyon ve PISA 2003 matematik okuryazarlığı üzerine uluslararası bir karşılaştırma: Türkiye ve Finlandiya. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

 • Akay, H. (2006). Problem kurma yaklaşımı ile yapılan matematik öğretiminin öğrencilerin akademik başarısı, problem çözme becerisi ve yaratıcılığı üzerindeki etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.

 • Albayrak, M., İpek, A.S. ve Işık, C. (2006). Temel işlem becerilerinin öğretiminde problem kurma- çözme çalışmaları. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 1-11.

 • Alcı, B., Erden, M. ve Baykal, A. (2010) . Üniversite öğrencilerinin matematik başarıları ile algıladıkları problem çözme becerileri, özyeterlik algıları, bilişüstü özdüzenleme staretejileri ve öss sayisal puanlari arasindai açiklayici ve yordayici ilişkiler örüntüsü. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 25 (2), 53-68.

 • Altınbilek M.S. ve Sanalan, V.A. (2005). Coğrafya okuryazarlığı I: Genel bakış. Doğu Coğrafya Dergisi, 10 (3), 341-357.

 • Altun, M. (2002). İlköğretim ikinci kademede (6,7 ve 8. sınıflarda) matematik öğretimi. Bursa: Alfa Kitabevi.

 • Altun, M. (2005). Eğitim fakülteleri ve ilköğretim öğretmenleri için matematik öğretimi. Bursa: Aktüel Yayınları.

 • Altun, M., Memnun, D.S. ve Yazgan, Y. (2007). Primary School Teacher Trainees’ Skills and Opinions on Solving Non-Routine Mathematical Problems. İlköğretim Online, 6 (1), 127-143.

 • Altunçekiç, A., Yaman, S. ve Koray, Ö. (2005). Öğretmen adaylarının öz-yeterlik inanç düzeyleri ve problem çözme becerileri üzerine bir araştırma. (Kastamonu ili örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(1),93-102.

 • Artut, P. D. ve Tarım, K. (2006). İlköğretim öğrencilerinin rutin olmayan sözel problemleri çözme Düzeylerinin, çözüm stratejilerinin ve hata türlerinin incelenmesi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,

 • Artut, P. D. ve Tarım, K. (2009). Öğretmen adaylarının rutin olmayan sözel problemleri çözme süreçlerinin incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 12(1), 53-70.

 • Aşıcı, M. (2009). Kişisel ve sosyal bir değer olarak okuryazarlık. Değerler Eğitimi Dergisi, 7 (17), 9-26.

 • Ayotola, A., & Adedeji, T. (2009). The relationship between mathematics self-efficacy and achievement in Mathematics. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 1 (1), 953-957.

 • Aytunga, O. (2009). Sınıf öğretmeni adaylarının akademik öz yeterlik inançlarının incelenmesi. VIII.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumunda sunulan bildiri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,Eskişehir. http://www.pegem.net/akademi/sempozyumbildiri_detay.aspx?id=49221 adresinden 11.01.2012 tarihinde edinilmiştir.

 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84

 • Bouffard-Bouchard, T., Parent, S., ve Larivee, S. (1991). Influence of self-efficacy on self-regulation and performance among junior and senior high-school students. International Journal of Behavioral Development,14(2), 153–164.

 • Bozgeyikli, H., Bacanlı, F. ve Doğan, H. (2009). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin mesleki karar verme yetkinliklerinin yordayıcılarının incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 125-136.

 • Cankoy, O. ve Darbaz, S. (2010). Problem Kurma Temelli Problem Çözme Öğretiminin Problemi Anlama Başarısına Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 11-24.

 • Cooper, S.E. & Robinson, D.A.G. (1991). The relationship of mathematics self-efficacy beliefs to mathematics anxiety and performance. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 24 (1), 4-11.

 • Çakıroğlu, E. & Işıksal, M., 2009, Preservice elementary teachers’ attitudes and self-efficacy beliefs , Mathematics. Education and Science, 34 (151), 132-139.

 • De Lange, J. (2001). Mathematics for literacy. Paper Presented at the 2001 National Forum on Qualitative Literacy, National Academy of Sciences. Washington D.C. Retrieved 15 January 2012 from http://www.maa.org/ql/pgs75_89.pdf.

 • Durdukoca, Ş. F., (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının akademik özyeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 10 (1), 69-77.

 • Edge, D. L. (2009). Math literacy: The relationship of algebra, gender, ethnicity, socioeconomic status and avid enrollment with high school math course completion and college readiness. Unpublished doctoral dissertation, University of North Texas.

 • English, L. D. (1998). Children’s problem posing within formal and informal contexts. Journal for Research in Mathematics Education, 29(1), 83-106.

 • Ersoy, Y. (1997). Okullarda matematik eğitimi: Matematikte okur-yazarlık. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 115-120.

 • Ersoy, Y. (2003). Teknoloji Destekli Matematik Eğitimi-1: Gelişmeler, Politikalar ve Stratejiler. İlköğretim- Online, 2(1), 18-27.

 • Goodwin, K. S., Ostrom, L., & Scott, K. W. (2009). Gender differences in mathematics self-efficacy and back substitution in multiple-choice assessment. Journal of Adult Education, 38 (1), 22-42.

 • Gülten, D.Ç., Poyraz, C. ve Soytürk, İ. (2012). Öğretmen adaylarının matematik okuryazarlığı öz- yeterliklerinin “ders çalışma alışkanlıkları” açısından incelenmesi, (JRET),1(2), 143-149, ISNN: 21469199.

 • Gülten, D.Ç. ve Soytürk, İ. (2012). Ilköğretim matematik öğretmen adaylarinin matematiksel problem çözme inançlarinin bazi değişkenler açisindan incelenmesi. JASSS (The Journal of Academic Social Science Studies), 5(8), 641-656.

 • Gür, H. ve Korkmaz, E. (2003). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerin problem ortaya atma becerilerinin belirlenmesi. Matematikçiler Derneği Bilim Köşesi. 25 mart 2012 tarihinde http://www.matder.org.tr/ adresinden alınmıştır.

 • Hackett, G., & Betz, N. E. (1989). An exploration of the mathematics self-efficacy / mathematics performance correspondence. Journal for Research in Mathematics Education, 20, 261-273.

 • Hoy, A. W. (2000). Change in teacher efficacy during the early years of teaching. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, LA. Retrieved10.01.2012from http://wps.ablongman.com/wps/media/objects/290/297451/changes%20in%20efficacy.pdf.

 • Ildırı, A. (2009). İlköğretim beşinci sınıf matematik ders kitabında ve öğrenci çalışma kitabında yer alan problemlerin incelenmesi ve bu problemlere ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Adana.

 • Işık, C. ve Kar, T. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının problem kurma becerileri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 23, 190-214.

 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi (15. bs). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 • Kışoğlu, M., Gürbüz, H., Sülün, A., Alaş, A. ve Erkol, M. (2010). Environmental literacy and evaluation of studies conducted on environmental literacy in Turkey. International Online Journal of Educational Sciences, 2 (3), 772-791.

 • Kilpatrick, J. (1987). Problem Formulating: where do good problems come from? In A.H. Schoenfeld (Ed.) Cognitive Science and Mathematics Education, pp. 123-147. Hillsdale: Lawrence Erlbaum.

 • Kilpatrick, J. (2001). Understanding mathematical literacy: the contribution of research. Educational Studies in Mathematics, 47, 101-116.

 • Korkmaz, E., Gür, H. (2006). Öğretmen adaylarinin problem kurma becerilerinin belirlenmesi. Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitü Dergisi, 8(1), 64-74.

 • Kotaman, H. (2008). Öz-yeterlik inancı ve öğrenme performansının geliştirilmesine ilişkin yazın taraması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (1), 111-133.

 • Kurudayıoğlu, M. ve Tüzel S. (2010). 21. yüzyılda okuryazarlık türleri, değişen metin algısı ve Türkçe eğitimi, Türk Bilimi Araştırmaları Dergisi, 28, 283-298.

 • Kurtoğlu Çolak, S. (2006). Materyal kullanımının ilköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin matematik dersindeki geometrik kavramlarla ilgili okuryazarlığına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Lengnink, K. (2005). Reflecting mathematics: An approach to achieve mathematical literacy. ZDM, 37 (3), 246-249.

 • Lowrie, T. (2002). Designing a framework for problem posing: young children generating open-ended tasks. Contemporary Issues in Early Childhood, 3(3), 354-364.

 • Matteson, S. M. (2006). Mathemmatical literacy and standardized mathematical assessments. Reading Psychology, 27 (2), 205-233.

 • Mayer, R. E. (1998). Cognitive, metacognitive and motivational aspects of problem solving. Instructional Science, 26, 49-63.

 • MEB (2005). İlköğretim matematik dersi (6-8 sınıflar) öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.

 • Nergis, A. (2011). Literacy culture and everchanging types of literacy. International Online Journal of Educational Sciences, 3(3), 1133-1154.

 • Organisation for Economic Co-Operation and Development [OECD]. (2004). Learning for tomorrow’s world–first results from PISA 2003. Paris: Author. Retrieved 2 January 2011 from http://www.oecd.org/dataoecd/1/60/34002216.pdf.

 • Organisation for Economic Co-Operation and Development [OECD]. (2003). The PISA 2003 assessment framework – mathematics, reading, science and problem solving knowledge and skills. Paris: Author.

 • Önal, İ. (2010). Tarihsel Değişim Sürecinde Yaşam Boyu Öğrenme ve Okuryazarlık: Türkiye Deneyimi. Bilgi Dünyası, 11 (1) 101-121.

 • Özgen, K. ve Bindak, R. (2008). Matematik okuryazarlığı öz-yeterlik ölçeğinin geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16 (2), 517-528.

 • Özgen, K. ve Bindak, R. (2011). Lise öğrencilerinin matematik okuryazarlığına yönelik öz-yeterlik inançlarının belirlenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11 (2), 1073-1089.

 • Özyürek, R. (2010). The reliability and validity of the mathematics self-efficacy informative sources scale. Educational Sciences: Theory & Practice, 10, 439-447.

 • Polat, R.H. ve Tümkaya, S. (2010). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin düşünme ihtiyacına göre problem çözme becerilerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 9(1), 346-360.

 • Polya, G. (1957). How to Solve it?. New York. (Çev: Feryal Halatçı, 1997. İstanbul: Sistem Yayıncı).

 • Pugalee, D. K., & Chamblee, G. (1999). Mathematical and technological literacy: developing an integrated 21st century model. Chicago: The Annual Meeting of the Mathematical and Scientific Literacy (ERIC, ED 445 908).

 • Pugalee, D. K. (1999). Constructing a model of mathematical literacy. The Clearing House, 73 (1), 19-22.

 • Schulz, W. (2005). Mathematics self-efficacy and student expectations. result form PISA 2003. Annual Meeting of the American Educational Research Association in Montreal. Retrieved 12 December 2011 from http://www.eric.ed.gov/

 • Silver, E. A. (1994). On mathematical problem posing. For the Learning of Mathematics, 14 (1), 19–28.

 • Silver, E. A., & Cai, J. (1996). An analysis of arithmetic problem posing by middle school students. Journal for Research in Mathematics Education, 27(5), 521–539.

 • Soytürk, İ. (2001). Sınıf öğretmeni adaylarının matematik okuryazarlığı öz-yeterlikleri ve matematiksel problem çözmeye yönelik inançlarının araştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Steen, L. A. (1999). Numeracy: The new literacy for a data – drenched society. Educational Leadership, 57

 • Stoyanova, E. (2005). Problem solving strategies used by years 8 and 9 students. Australian Mathematics Teacher, 61(3), 6-11.

 • Taşkın Can, B., Cantürk Günhan, B. ve Öngel Erdal, S. (2005). Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen derslerinde matematiğin kullanımına yönelik özyeterlik inançlarının incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 47–52.

 • Tekin, B. ve Tekin, S. (2004). Matematik öğretmen adaylarının matematiksel okuryazarlık düzeyleri üzerine bir araştırma. MATDER, http://www.matder.org.tr/Default.asp?id=85 adresinden 8 Ocak 2012

 • Umay, A. (2001). İlköğretim matematik öğretmenliği programının matematiğe karşı özyeterlik algısına etkisi. Journal of Qafqaz University, 8(1). http://journal.qu.edu.az/article_pdf/1027_328.pdf adresinden 15.01.2012tarihinde alınmıştır.

 • Umay, A. (2003). Matematiksel muhakeme yeteneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 234- 243.

 • Uysal, E. (2009). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik okuryazarlık düzeyi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

 • Üredi, I ve Üredi, L. (2006). Sınıf öğretmeni adaylarının cinsiyetlerine, bulundukları sınıflara ve başarı düzeylerine göre fen öğretimine ilişkin öz-yeterlik inançlarının karşılaştırılması. EDU7, 1 (2). http://www.istekyasam.com/edu7 adresinden 15 Ocak 2012 tarihinde edinilmiştir.

 • Verschaffel, L., De Corte , E. & Vierstraete, H.(1999), Upper elementary school pupils’ diffucuilties in modelling and solving nonstandart additive word problems ınvolving ordinal numbers, Journal for Reaserch in Matehematics Education, 3 (30), 265-285.

 • Zimmerman, B. J. (2000). Self-efficacy: An essential motive to learn. Contemporary Educational Psychology, 25, 82-91.

                                                                                                    
 • Article Statistics